Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Hòm Giao Ước Bị Dừng Lại

Ngày 12 – Hòm Giao Ước Bị Dừng Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 13:1-14

1 Đa-vít hội ý với các cấp chỉ huy đơn vị nghìn quân và trăm quân, cùng tất cả các nhà lãnh đạo. 2 Đa-vít nói với toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên: “Nếu các ngươi thấy điều nầy là tốt và đến từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta thì ta sẽ sai người đến với anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Y-sơ-ra-ên, cùng với các thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành có đồng cỏ chung quanh, để mời họ họp lại với chúng ta. 3 Rồi chúng ta sẽ rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trở về với chúng ta, vì trong thời Sau-lơ, chúng ta đã không đến trước Hòm Giao Ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời.” 4 Toàn thể hội chúng tán thành làm như thế, vì mọi người đều thấy điều đó là phải.

5 Đa-vít tập hợp toàn dân Y-sơ-ra-ên lại, từ Si-ho ở Ai Cập đến lối vào Ha-mát, để rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át Giê-a-rim về.

6 Đa-vít và toàn thể Y-sơ-ra-ên cùng đi lên Ba-a-la, tức là Ki-ri-át Giê-a-rim thuộc Giu-đa, để rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời về, là Hòm mang danh Đức Giê-hô-va, Đấng ngự giữa các chê-ru-bim. 7 Từ nhà A-bi-na-đáp, họ chở Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trên một cỗ xe mới; có U-xa và A-hi-ô dẫn xe. 8 Đa-vít và toàn thể Y-sơ-ra-ên hết sức vui mừng, nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời trong tiếng hát, tiếng đàn hạc, đàn lia, tiếng trống, chập chõa, và kèn.

9 Khi họ đến sân đập lúa của Ki-đôn, U-xa đưa tay ra nắm giữ Hòm Giao Ước vì bò bị trượt chân. 10 Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng U-xa và đánh phạt ông, vì ông đã đưa tay chạm đến Hòm Giao Ước. Vì vậy, ông chết ngay tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. 11 Đa-vít buồn giận vì Đức Giê-hô-va đã trừng phạt U-xa; vua gọi nơi ấy là Pê-rết U-xa(c) cho đến ngày nay. 12 Hôm ấy, Đa-vít sợ hãi Đức Chúa Trời và nói: “Làm sao ta dám rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào nhà ta?” 13 Thế là, Đa-vít không rước Hòm Giao Ước về nhà mình trong thành Đa-vít, nhưng cho đưa vào nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát. 14 Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời ở lại trong nhà Ô-bết Ê-đôm và gia đình ông trong ba tháng; Đức Giê-hô-va ban phước cho gia đình Ô-bết Ê-đôm và mọi vật thuộc về ông.

SUY GẪM

Đa-vít muốn thiết lập bản sắc của vương quốc mình đó là triều đại tập trung vào quyền cai trị của Chúa, nên ông cho người rước Hòm Giao Ước vào Giê-ru-sa-lem. Nhưng chúng ta thấy rằng kế hoạch rước Hòm Giao Ước của Đa-vít bị thất bại. Ngài ban cho tôi bài học gì? Tổng quát  Cần đến 30.000 quân lính để rước Hòm Giao Ước. Đây có thể coi là công tác trọng đại của quốc gia (2Sa 6:1). Lý do mà Đa-vít dồn hết sức lực của mình vào việc đi thỉnh Hòm Giao Ước ngay khi ông lên ngôi là vì ông muốn Đức Chúa Trời, Đấng ngự ở Hòm Giao Ước, làm vị Vua thật sự của cả Y-sơ-ra-ên. Điều này cũng cho thấy ông muốn thiết lập một hệ thống Thần chủ và đặt mình ở vị trí người lãnh đạo được Chúa uỷ quyền, vì Ngài mới là Đấng lãnh đạo thật sự. Chúng ta có thể học được hình thức của đức tin thật là như thế nào khi Đa-vít bắt đầu lịch sử mới tập trung vào chính Chúa.

Câu 1-4:  Đa-vít báo kế hoạch thỉnh Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem với tất cả các lãnh đạo và dân chúng và nhận được sự ủng hộ tình nguyện của họ. Nếu bạn chắc chắn điều Chúa muốn bạn làm, và nhận được sự ủng hộ thống nhất từ phía con người, công việc có thể tiến triển với nhiều sức mạnh. Mặc dù có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng đừng quên thảo luận vấn đề với những người khác.

Câu 5-11: Khi rước Hòm Giao Ước, thì hậu tự của A-rôn phải lấy màn phủ lại và người Kê-hát dùng đòn khiêng trên vai chứ không đụng đến Hòm (Dân số ký 4:5, 15). Tuy nhiên, vì Hòm Giao Ước được đặt trên một cái xe bò mới để di chuyển, con bò trượt chân nên U-xa đưa tay ra chạm đến Hòm và bị chết ngay lập tức. Cho dù một công tác có quan trọng và cần thiết về mặt thuộc linh đến đâu đi nữa, nhưng nếu không được thực hiện theo như Lời Chúa và không thánh khiết thì Chúa sẽ ngăn chặn điều đó.

Câu 12, 13: Khi U-xa chết vì chạm đến Hòm Giao Ước khi đang di chuyển, thì Đa-vít sợ hãi và ngưng công việc đó lại. Quan trọng hơn lòng nhiệt huyết của chúng ta trong công tác hầu việc Chúa đó là chúng ta có sự kính sợ Chúa trong lòng mình và có đủ can đảm để dừng công việc đó lại  hay không nếu chúng ta đi sai đường. Có điều gì đó bạn phải dừng lại ngay bây giờ để xem xét mình có làm đúng hay không?

Cầu nguyện:  Xin giúp con sống đời sống vâng phục theo mạng lệnh Chúa và vui hưởng phước hạnh của Ngài.


Bình Luận:

You may also like