Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Bắt Đầu Lại Công Việc Trước Đó

Ngày 14 – Bắt Đầu Lại Công Việc Trước Đó

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 15:1-29

1 Khi Đa-vít xây cất cung điện cho mình trong thành Đa-vít xong, vua chuẩn bị một chỗ và dựng lều cho Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 2 Bấy giờ, Đa-vít nói: “Ngoại trừ người Lê-vi, không ai được khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn họ để khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, và phục vụ Ngài mãi mãi.” 3 Đa-vít triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào chỗ vua đã chuẩn bị sẵn. 4 Đa-vít cũng tập hợp các con cháu A-rôn và người Lê-vi: 5 về dòng Kê-hát có U-ri-ên là trưởng gia tộc, cùng các anh em ông, được một trăm hai mươi người; 6 về dòng Mê-ra-ri có A-sa-gia là trưởng gia tộc, cùng các anh em ông, được hai trăm hai mươi người; 7 về dòng Ghẹt-sôn có Giô-ên là trưởng gia tộc, cùng các anh em ông, được một trăm ba mươi người; 8 về dòng Ê-li-sa-phan có Sê-ma-gia là trưởng gia tộc, cùng các anh em ông, được hai trăm người; 9 về dòng Hếp-rôn có Ê-li-ên là trưởng gia tộc, cùng các anh em ông, được tám mươi người; 10 về dòng U-xi-ên có A-mi-na-đáp là trưởng gia tộc, cùng các anh em ông, được một trăm mười hai người.

11 Đa-vít cho mời các thầy tế lễ Xa-đốc, A-bia-tha, và những người Lê-vi là U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên, và A-mi-na-đáp. 12 Vua nói với họ: “Các ngươi là trưởng các gia tộc Lê-vi. Vậy, hãy cùng anh em các ngươi thanh tẩy chính mình để khiêng Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến nơi ta đã chuẩn bị sẵn. 13 Vì trong lần trước, các ngươi không khiêng Hòm Giao Ước, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã trừng phạt chúng ta, vì chúng ta không cầu hỏi Ngài để biết cách làm cho đúng quy định.” …..25 Vậy, Đa-vít cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và các cấp chỉ huy nghìn quân đi lên nhà Ô-bết Ê-đôm, rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va về cách vui mừng. 26 Đức Chúa Trời phù hộ người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va nên họ dâng bảy con bò đực và bảy con chiên đực làm sinh tế. 27 Đa-vít và tất cả những người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước, những người ca hát và nhạc trưởng Kê-na-nia đều mặc áo choàng vải gai mịn. Đa-vít còn mặc thêm một ê-phót bằng vải gai. 28 Như vậy, toàn thể Y-sơ-ra-ên rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va trong tiếng reo hò, tiếng tù và, tiếng kèn, chập chõa vang dậy với tiếng đàn lia và đàn hạc.

29 Khi Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va về đến thành Đa-vít, hoàng hậu Mi-canh, con gái của Sau-lơ, nhìn qua cửa sổ thấy vua Đa-vít nhảy múa vui mừng thì trong lòng khinh bỉ vua.

SUY GẪM

Bắt đầu đoạn 13, Đa-vít nhận ra thất bại của mình. Với Lời Chúa và đức tin nơi Ngài, ông bắt đầu lại công việc rước Hòm Giao Ước. Ông biết rằng đây là một công việc khó nhọc nhưng cũng là công việc cần phải thực hiện. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2, 13: Chỉ những người được chọn để dời Hòm Giao Ước mới được phép làm công việc đó. Còn nếu những ai không được chọn mà cố gắng dời Hòm Giao Ước sẽ bị trừng phạt (Dân số ký 4:15).  Chúa giết U-xa vì ông đã không tuân thủ đúng nghi thức theo mạng lệnh Ngài (13:11).  Đã có lúc nào chính Chúa đến để phạt bạn vì không vâng theo lời Ngài chưa? Trước khi Chúa phạt, hãy thừa nhận tội lỗi mình và phục hồi lại mối quan hệ bạn đã có với Ngài trong đời sống mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-10: Đa-vít nhóm lại những người Lê-vi sẽ đi rước Hòm của Đức Chúa Trời. Để không lập lại nỗ lực trước đây của mình, là điều Đa-vít làm với tất cả lòng nhiệt huyết, lần này ông làm hết sức mình để tuân theo luật pháp và cách thức mà Chúa đã thiết lập. Bạn học được điều gì từ những thất bại của mình? Bạn có quay lại với Kinh Thánh tìm cách làm đúng đắn để không lập lại thất bại của mình không?

Câu 16-24: Sau khi Đa-vít phân công nhiệm vụ cho những người sẽ đi rước Hòm Giao Ước (c. 15), ông sắp xếp từ những người Lê-vi chịu trách nhiệm về âm nhạc, người chơi nhạc cụ, người hát đến những người gác cửa trước Hòm Giao Ước. Ông làm như vậy là để khi Hòm Giao Ước về đến Giê-ru-sa-lem, thì mọi người có thể chúc tán Chúa, Vua trên muôn vua trong sự ngợi khen vui mừng. Khi nước Đức Chúa Trời đến, thì điều đầu tiên chúng ta làm đó là ngợi khen. Bạn làm gì trước tiên khi đến trước mặt Chúa, Đấng đến với bạn trong Lời Ngài?

Cầu nguyện:  Nguyện xin công việc của cộng động con và chính bản thân con luôn được cai trị bởi Lời thánh của Ngài.

Bình Luận:

You may also like