Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Chúa Sửa Dạy Các Môn Đồ

Ngày 1 – Chúa Sửa Dạy Các Môn Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 22:24-38

24 Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. 25 Nhưng Ngài phán với họ: “Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. 26 Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. 27 Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy. 28 Các con đã gắn bó với Ta trong những thử thách của Ta, 29 nên Ta ban vương quốc cho các con cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, 30 để các con được ăn uống chung bàn với Ta trong vương quốc Ta và được ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên.”

31 “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. 32 Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” 33 Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.” 35 Ngài lại phán: “Khi Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?” Các môn đồ thưa: “Không thiếu gì cả.” 36 Ngài phán: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37 Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm trong Ta: ‘Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.” 38 Họ thưa rằng: “Lạy Chúa, có hai thanh gươm đây.” Ngài phán: “Thế là đủ.”

SUY GẪM:

Khi các môn đồ phải đối đầu với bậc cầm quyền, Chúa Jêsus dạy họ tính khiêm nhường. Với các môn đồ chối bỏ Ngài, Ngài dạy họ lời tiên tri. Và đối với tất cả các môn đồ, Ngài dạy họ sống và làm chứng về Phúc âm.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 25-27: Chúa Jêsus dạy về nước Đức Chúa Trời qua cuộc đời Ngài đã sống. Trong nước Đức Chúa Trời không có cạnh tranh xem ai sẽ đạt lấy chỗ cao hơn mà ở đó chỉ một ước muốn được phục vụ và khiêm nhường, bởi việc làm như vậy mọi người sẽ được nhấc cao lên. Chúa Jêsus không đòi hỏi sự đối đãi tốt cho mình. Thay vào đó, Ngài phục vụ chúng ta bằng cách hạ mình xuống và nhận được danh trên hết muôn danh (Phi-líp 2:9-11). Chúng ta cũng là những người được Chúa Jêsus kêu gọi để sống đời sống thuận phục. Chúng ta không cầu nguyện để tranh cạnh, chiến thắng và đạt lấy chỗ tốt hơn mà hãy khao khát được trống không và khiêm nhường.

Câu 28-30: Thay vì là người cai trị thế gian, các môn đồ yêu thế gian, phục vụ thế gian, chịu khổ và tận trung với Chúa Jêsus sẽ được nhận lãnh nước Đức Chúa Trời. Nếu Hội thánh chỉ khoe khoang về tiền bạc, xây dựng qui mô của giáo hội như những tổ chức của thế gian thì không thể công bố sứ điệp và tình yêu ra cho thế gian. Chúng ta không thể sống đời sống làm nhơ bẩn những gì Chúa Jêsus đã làm và hy vọng công bố sứ điệp của Chúa Jêsus đến cho người khác.

Câu 31-34: Chúa Jêsus biết rằng Si-môn Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Ngài, vì thế Ngài cầu nguyện cho ông không đánh mất đức tin. Lý do Phi-e-rơ có thể trở nên một người được nhấc lên cao và làm mạnh mẽ anh em mình không phải vì sự khoe khoang của ông là ông sẽ theo Chúa Jêsus, thậm chí ông còn bị bỏ tù hoặc phải đối mặt với sự chết, nhưng vì Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho ông.

Câu 36-38: Chúa Jêsus bị người ta xem như phạm nhân và sẽ chết như tiên tri Ê-sai đã dự ngôn (Ê-sai 53:12). Lý do Ngài bảo các môn đồ mua gươm không phải để bảo vệ họ mà để làm trọn lời tiên tri đã phán.

Cầu nguyện:  Con mong được giống như Chúa Jêsus, Đấng đã phục vụ người khác từ địa vị khiêm nhường.

Bình Luận:

You may also like