Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Nước Đức Chúa Trời Được Thiết Lập Bời Huyết Của Giao Ước

Ngày 31 – Nước Đức Chúa Trời Được Thiết Lập Bời Huyết Của Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 22: 14-23

14 Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài phán với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu đau đớn. 16 Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời.” 17 Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: “Hãy lấy và phân phát cho nhau. 18 Vì Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến.” 19 Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: “Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” 20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các con mà đổ ra. 21 Nầy, bàn tay kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. 22 Con Người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người!” 23 Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.

SUY GẪM:

Qua bữa ăn tại lễ Vượt Qua (c.14-18) và bữa ăn tượng trưng cho giao ước mới (c.19,20), Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ, là những người đang khao khát sự giải cứu về chính trị mà ý nghĩa thật của lễ Vượt Qua là sự chết của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 15-18: Chúa Jêsus tha thiết mong muốn bữa tiệc này bởi không lâu nữa là đến lễ Vượt Qua và Ngài cũng sẽ không ở cùng các môn đồ nữa. Mạng lệnh tại lễ Vượt Qua được ban ra trước khi xuất hành sẽ biến mất và dần quên lãng đi với một cuộc xuất hành lớn xảy ra qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus. Lúc này, các môn đồ tưởng nhớ đến thân và huyết của Chúa Jêsus đã bị vỡ ra để thiết lập mối quan hệ giao ước mới qua lễ Tiệc Thánh.

Câu 19-20: Chúa Jêsus hy sinh thân và huyết của Ngài để phục hồi lại giao ước đã bị phá vỡ, mang lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và con người. Trong huyết mà Ngài đã thiết lập để Đức Chúa Trời và con người, con người với con người có thể ăn uống cùng nhau và trở thành một gia đình. Qua sự chết của Ngài, thế giới đang lan tràn sự chia rẽ, xung đột có thể giành lại cuộc sống, sự hiệp một và an nghỉ. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng tình yêu xả thân quên mình của Chúa Jêsus có thể đến trên những người dự Tiệc Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 21-23: Các môn đồ ngạc nhiên và tranh luận với nhau khi nghe thấy rằng một trong số những người ngồi cùng bàn với họ sẽ bán Chúa Jêsus. Tuy nhiên, mặc dù Giu-đa biết về kẻ đã được nói đến nhưng hắn ta không hối cải và cứ giữ yên lặng. Nếu Chúa Jêsus đang thách thức bạn bằng cách nói rằng chính bạn là người sẽ phản Ngài thì bạn có nhanh chóng xưng tội và cầu xin Ngài phục hồi đức tin của mình không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài vì trở thành đồ ăn và thức uống thật để ban sự sống cho con.

Bình Luận:

You may also like