Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Chúa Jesus Chuẩn Bị Cho Sự Chết Của Ngài

Ngày 30 – Chúa Jesus Chuẩn Bị Cho Sự Chết Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 22: 1-13

1 Lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua đã đến gần. 2 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Jêsus, vì họ sợ dân chúng.

3 Lúc ấy, quỷ Sa-tan nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. 4 Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp Ngài cho họ. 5 Họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. 6 Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jêsus trong lúc dân chúng không có ở đó.

7 Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 8 Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi và phán: “Hãy đi sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.” 9 Hai người thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu?” 10 Ngài đáp: “Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con; hãy theo người ấy vào nhà 11 và nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách mà Ta và các môn đồ sẽ ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 12 Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng, rồi các con hãy dọn ở đó.” 13 Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ Vượt Qua.

SUY GẪM:

Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo đang bàn mưu để giết Chúa Jêsus, Sa-tan nhập vào Giu-đa khiến hắn hiệp với họ. Nhưng Chúa Jêsus yên lặng chuẩn bị cho sự chết của Ngài.

Đức Chúa Trời là đấng như thế nào?

Câu 7-8: Ngài chuẩn bị cho sự chết của mình. Ngài biết rằng một trong số các môn đồ là Giu-đa đã tham gia vào âm mưu giết Ngài, nhưng Ngài không cố gắng để trốn thoát khỏi con đường đó mà tích cực chuẩn bị cho lễ Vượt Qua cuối cùng của Ngài, là lễ tượng trưng cho sự chết của Ngài. Chúa Jêsus vẫn đi trên con đường ấy, là con đường mà Ngài phải đi để cho những kẻ khước từ Ngài vào một ngày nào đó được tận hưởng bữa tiệc mà Ngài chuẩn bị.

Câu 9-13: Cũng như cách mà Chúa Jêsus chuẩn bị một con lừa để vào thành Giê-ru-sa-lem (19:29-35), Ngài chuẩn bị cả nơi sẽ tổ chức lễ Vượt Qua. Từ khi được kêu gọi, Ngài chưa bao giờ sống theo ý riêng của mình mà đi về phía thập tự giá, là điều Ngài được kêu gọi để làm. Đối với Chúa Jêsus, lễ Vượt Qua này không để tưởng nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ mà là một sự kiện lớn về sự kêu gọi của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3-6: Sa-tan đã nhập vào Giu-đa. Hoặc có thể, chính Giu-đa cho phép Sa-tan nhập vào hắn. Khi Chúa Jêsus ở trong đồng vắng lúc bắt đầu chức vụ thì Sa-tan đến để thuyết phục Ngài theo nó; lúc cuối cùng của chức vụ, nó lại đến và dùng thói tham lam bại hoại mà Giu-đa có để kiếm lợi từ việc bán Chúa Jêsus. Nó cũng móc nối hắn với các nhà lãnh đạo tôn giáo gian ác để họ có thể thông đồng trong việc giết Con Đức Chúa Trời. Giu-đa tìm thấy giá trị trong việc theo Chúa Jêsus chỉ khi hắn ta có thể kiếm lợi từ đó. Đối với những kẻ thích đạt được thành tích chính trị thì sự tính toán của họ dường như có ý đồ cả. Thậm chí ngày nay, tôn giáo cố gắng hiệp với nhà cầm quyền thì sẽ gạt Chúa Jêsus ra và có thể bị sa ngã nếu họ chỉ tìm kiếm các giải pháp cho sự thăng tiến của chính bản thân họ.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin Ngài hãy chỉ cho con biết con phải học hỏi và tìm kiếm điều gì là trước nhất.

Bình Luận:

You may also like