Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4- Đi Vào Cửa Hẹp

Ngày 4- Đi Vào Cửa Hẹp

by Ban Biên Tập
30 đọc


18 Vậy, Đức Chúa Jêsus phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như gì? Ta sẽ lấy gì mà so sánh với nó? 19 Vương quốc ấy giống như một hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc thành cây, và chim trời làm tổ trên cành nó.” 20 Ngài lại phán: “Ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với gì? 21 Vương quốc ấy giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.”

22 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, vừa dạy dỗ vừa tiếp tục hành trình đến thành Giê-ru-sa-lem. 23 Có người thưa với Ngài: “Lạy Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu chăng?” 24 Ngài phán với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. 25 Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: ‘Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi!’ Chủ sẽ trả lời: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu.’ 26 Bấy giờ các ngươi sẽ thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng Chủ sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia, hãy lui ra khỏi ta!’ 28 Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29 Rồi từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. 30 Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.”

31 Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy nên đi khỏi chỗ nầy vì Hê-rốt muốn giết Thầy.” 32 Ngài đáp: “Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, Ta sẽ hoàn tất công tác của Ta. 33 Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai, và ngày kia Ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.’ 34 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! 35 Nầy, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không còn thấy Ta cho đến khi các ngươi nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”        

SUY GẪM

Chúa Jêsus phán rằng vào nước Đức Chúa Trời giống như đi vào cửa hẹp. Ngài đã đi vào cửa hẹp đầu tiên khi đến Giê-ru-sa-lem, nơi cái chết thuộc thể đang chờ đợi Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 31-35: Ngài không quan tâm đến mối nguy hiểm bởi Hê-rốt đem lại và nói rằng sẽ tiếp tục con đường mà Đức Chúa Trời đã định cho Ngài. Chúa Jêsus biết rằng thì giờ của mình không phải do Hê-rốt mà được thiết lập bởi Đức Chúa Cha. Ngài biết rằng Giê-ru-sa-lem đã giết các tiên tri thể nào, thì họ cũng họ giết Đấng Mê-sia “vô thừa nhận” thể ấy, Đấng đến để nhóm họp con cái Đức Chúa Trời và đi vào cửa hẹp. Ngài đi trong đau thương và than khóc bằng tấm lòng của thầy tế lễ cả. Cửa hẹp mà bạn phải đi qua khi cầu nguyện cho thế giới gian ác này là gì?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 18-21: Nước Đức Chúa Trời nhìn có vẻ nghèo nàn và đơn giản như hạt cải trong vườn, nhưng trong tương lai chim trời sẽ làm tổ trên cành cây đó và cây đó sẽ mọc lớn lên đến nỗi có thể chứa được tất cả các nước. Cũng vậy, mặc dù lúc đầu nó có vẻ yên lặng, như một chút men làm dậy cả đống bột, thì uy quyền của Đức Chúa Trời cũng sẽ đi đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Hội thánh không nên quá tập trung vào cách làm tăng số lượng tín đồ mà hãy tận lực để đem đến sự biến đổi cá nhân của từng thành viên.

Câu 22-24: Những ai nỗ lực để bước vào cửa hẹp là những người sẽ bước vào nước Đức Chúa Trời trong tương lai. Con đường đó chính là con đường đã dẫn Chúa Jêsus đến thập tự giá, và là con đường dẫn bạn đến chỗ từ bỏ vương quốc, chủ quyền của mình để đầu phục quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Đó là con đường hẹp không phải vì nó đòi hỏi chúng ta phải hành xác; đó là con đường hẹp vì nó đòi hỏi chúng ta phải bước đi theo ý muốn của Chúa chứ không phải của chính mình.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp con nhận biết cửa hẹp mà con phải đi qua ngày hôm nay là gì.

Bình Luận:

You may also like