Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Lời Chúa Soi Sáng Cho Đời Sống

Ngày 25 – Lời Chúa Soi Sáng Cho Đời Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:65-80

65 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi đầy tớ Ngài

Theo như lời Ngài.

66 Xin dạy con tri thức và sự phán đoán đúng đắn

Vì con tin vào các điều răn Chúa.

67 Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc

Nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa.

68 Chúa là thiện và luôn ban ơn lành;

Xin dạy con các luật lệ Ngài.

69 Kẻ kiêu ngạo dùng lời dối trá bôi nhọ con,

Nhưng con sẽ hết lòng tuân giữ kỷ cương của Chúa.

70 Lòng của chúng chai lì, dày như mỡ,

Nhưng con yêu thích luật pháp của Chúa.

71 Hoạn nạn là điều tốt cho con,

Nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa.

72 Luật pháp truyền phán từ miệng Chúa

Thật quý báu cho con hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc.

73 Bàn tay Chúa dựng nên con và nắn đúc hình con;

Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài.

74 Những người kính sợ Chúa sẽ vui mừng khi thấy con,

Vì con đặt hy vọng nơi lời Ngài.

75 Lạy Đức Giê-hô-va, con biết rằng sự phán xét của Ngài là công chính

Và bởi sự thành tín mà Ngài làm cho con bị khổ nạn.

76 Nguyện sự nhân từ Chúa an ủi con

Theo như lời Chúa đã hứa với đầy tớ Ngài.

77 Nguyện lòng thương xót của Chúa đến với con để con được sống,

Vì con yêu thích luật pháp Ngài.

78 Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn

Vì chúng dùng sự giả dối mà xuyên tạc con;

Nhưng con sẽ suy ngẫm kỷ cương của Chúa.

79 Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại với con.

Thì họ sẽ hiểu biết chứng ước Ngài.

80 Nguyện lòng con được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa

Để con không bị hổ thẹn.

SUY GẪM:

C. 65  Như Chúa đã hứa, Ngài tuôn đổ sự thương xót trên những ai nương cậy Chúa đến lúc cuối cùng. Khi gặp khó khăn, chúng ta cảm thấy dường như mình bị ném qua một bên và Lời Chúa không còn ảnh hưởng gì đến chúng ta nữa. Nhưng Chúa – Đấng biết mọi sự vẫn đang ở với con dân Ngài trong những thử thách phải đối diện và bày tỏ ý muốn của Ngài cho họ.

C. 66, 67, 71, 72 Qua khó khăn, trước giả Thi Thiên thấy được lỗi lầm của mình và nhận biết ý nghĩa thật sự của Lời Chúa. Và trước giả Thi Thiên cũng học được rất nhiều điều qua những khó khăn. Ông vẫn im lặng và trung tín với Lời Chúa và lời đó vẫn ở với ông ngay cả khi ông không nhận biết điều đó. Khó khăn, thử thách đã làm cho trước giả Thi Thiên nhận ra rằng Lời Chúa là điều quý giá nhất thế gian.

C. 75  Trước giả Thi Thiên đã đưa ra một lời xưng nhận đáng ngạc nhiên, đó là sự hoạn nạn mà ông đang chịu đến từ Chúa vì sự công bình và thành tín của Ngài. Bạn có xưng nhận được như trước giả Thi Thiên rằng “Bởi sự thành tín mà Ngài làm cho con bị khổ nạn’’.

C. 76-78 Trước giả Thi Thiên vẫn tiếp tục tìm sự an ủi và vui mừng; tin cậy nơi tình yêu không thay đổi của Chúa vẫn tuôn đổ trên dân sự của Ngài và kẻ ác sẽ bị hình phạt. Mặc dầu bạn không biết tại sao mình chịu khổ, nhưng bạn có còn tin cậy nơi Ngài?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con học được điều Chúa dạy dỗ qua những thử thách trong cuộc sống và nhận biết tình yêu của Ngài qua thử thách đó. 

Bình Luận:

You may also like