Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Lời Chúa Ở Trong Lòng Tôi

Ngày 21 – Lời Chúa Ở Trong Lòng Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:1-16

1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,

Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.

2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.

Và hết lòng tìm kiếm Ngài.

3 Họ không làm điều gian ác,

Nhưng đi trong đường lối Ngài.

4 Chúa đã truyền cho chúng con các kỷ cương của Chúa

Để chúng con cẩn thận giữ lấy.

5 Ôi! Ước gì đường lối con được vững chắc

Để con tuân giữ các luật lệ Chúa!

6 Khi con chú tâm vào các điều răn Chúa

Thì con chẳng bị hổ thẹn.

7 Khi con học các phán quyết công chính của Chúa

Thì con ca ngợi Chúa với lòng ngay thật.

8 Con sẽ tuân giữ các luật lệ Chúa,

Xin đừng bao giờ từ bỏ con.

9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?

Phải cẩn thận theo lời Chúa.

10 Con hết lòng tìm kiếm Chúa,

Đừng để con lạc khỏi các điều răn Chúa.

11 Con giấu lời Chúa trong lòng con

Để con không phạm tội cùng Chúa.

12 Lạy Đức Giê-hô-va, đáng chúc tụng Ngài.

Xin dạy con các luật lệ Ngài!

13 Con lấy môi con thuật lại

Các phán quyết miệng Chúa truyền ra.

14 Con vui thích con đường chứng ước của Chúa,

Hơn vui hưởng vinh hoa phú quý.

15 Con sẽ suy ngẫm kỷ cương Chúa,

Chú tâm vào đường lối của Ngài.

16 Con ưa thích luật lệ Chúa

Sẽ không quên lời của Ngài.

SUY GẪM:

C. 1-3 Những ai lắng nghe Lời Chúa và tìm kiếm Ngài sẽ được phước. Và những ai yêu mến Chúa, vâng phục ý muốn Ngài sẽ nhận được phước hạnh thật trong mối tương giao với Chúa thông qua giao ước ân điển mà Ngài đã thiết lập. Lí do chúng ta cảm thấy khó vâng theo Lời Chúa là vì đã có điều gì đó chiếm chỗ của Ngài trong tấm lòng chúng ta.

C. 6-8 Đôi khi làm theo luật lệ Chúa không phải là điều dễ dàng, nhưng trước giả Thi Thiên chắc chắn rằng Chúa sẽ vùa giúp mình. Qua việc vâng lời Chúa, ông học được sự công bình của luật pháp Chúa và cảm tạ Ngài về điều đó. Bởi sức riêng của mình, chúng ta khó có thể vâng theo mạng lệnh Ngài.

C. 10-12 Trước giả Thi Thiên lên danh sách những việc cần làm và tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ giúp ông giữ đường lối mình trong sạch. Chúng ta phải hết lòng tìm kiếm Chúa và giữ lời của Ngài để tránh sự tội lỗi. Như vậy, Chúa sẽ giúp chúng ta vâng theo mạng lệnh và dạy chúng ta đường lối Ngài. Những ước ao nào đang đầy dẫy lòng bạn ngay giờ này?

C. 13-16 Trước giả Thi Thiên đang sống giữa thế gian nên dễ dàng bị cám dỗ và đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng ông không tách mình khỏi thế gian mà ngược lại sốt sắng rao truyền điều răn của Đức Chúa Trời. Giống như thế gian đang đắm mình trong những thú vui của đời này, trước giả Thi Thiên chọn niềm vui trong giềng mối với Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy, ông còn suy gẫm và lắng nghe sự dạy dỗ của Lời Chúa, ước ao mình ghi nhớ được Lời Ngài. Bạn có vui mừng khi làm theo Lời Chúa như thể bạn có được cả thế gian này không? Sống trọn vẹn dưới quyền chủ tể của Đức Chúa Trời, đó là đời sống phược hạnh nhất.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin cho con ngày hôm nay giữ Lời Ngài trong lòng mình và hết lòng tìm kiếm Chúa.

Bình Luận:

You may also like