Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Cánh Cửa Dành Cho Người Công Bình

Ngày 20 – Cánh Cửa Dành Cho Người Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 118:14-29

14 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của ta;

Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.

15 Trong trại người công chính có tiếng vui mừng cứu rỗi:

“Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao;

16 Tay phải Đức Giê-hô-va giơ cao lên;

Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao!”

17 Tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống

Để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va.

18 Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,

Nhưng không phó tôi vào sự chết.

19 Hãy mở cho tôi các cửa công chính,

Tôi sẽ bước vào để ca ngợi Đức Giê-hô-va.

20 Đây là cửa của Đức Giê-hô-va;

Những người công chính sẽ vào đó.

21 Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con

Và trở nên sự cứu rỗi của con.

22 Hòn đá mà thợ xây loại ra

Đã trở nên đá góc nhà.

23 Đó là việc của Đức Giê-hô-va,

Một điều kỳ diệu dưới mắt chúng con.

24 Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên;

Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.

25 Đức Giê-hô-va ôi! Xin giải cứu chúng con;

Đức Giê-hô-va ôi! Xin cho chúng con được thịnh vượng.

26 Đáng ca ngợi Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!

Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng con chúc tụng Ngài.

27 Giê-hô-va là Đức Chúa Trời,

Ngài đã ban cho chúng con ánh sáng.

Hãy lấy dây cột sinh tế

Vào các sừng bàn thờ.

28 Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa;

Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ tôn cao Ngài.

29 Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;

Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

SUY GẪM:

C. 14-18 Chúa cho phép thử thách đến để sửa phạt con dân Ngài, qua đó dạy cho họ biết về quyền năng, sự ngợi khen và sự giải cứu của Ngài. Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng cách duy nhất để sống là nương náu mình dưới cánh bóng toàn năng của Ngài.

C. 22-25 Dân sự ngợi khen Chúa ở bên ngoài đền thờ về công cuộc giải cứu của Ngài. Chúa Jêsus đã thay đổi toàn bộ lịch sử qua sự chết và sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 21:42-44). Kinh nghiệm mà dân sự thời trước giả Thi Thiên đã trải qua trong chiến tranh đó là nhìn thấy những phép lạ về sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đã nhận được sự giải cứu này qua Chúa Jêsus, hãy vui mừng và hưởng lấy điều đó.

C. 19-21 Thầy tế lễ thượng phẩm chấp nhận lời yêu cầu của dân sự để họ được vào bên trong đền thờ. Người công bình sau khi đã qua được sự thử thách sẽ bước vào nhà của Đức Chúa Trời. Họ bước vào trong sự ngợi khen, cảm tạ Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của họ. Những ai bước vào nhà Chúa sẽ nhận được phước hạnh. Còn bạn, mỗi ngày bạn đi đến cùng ai?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con kinh nghiệm về sự cứu chuộc của Chúa Jêsus mỗi ngày và vui mừng về điều đó. 

Bình Luận:

You may also like