Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Chiến Thắng Qua Thập Tự Giá

Ngày 13 – Chiến Thắng Qua Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 2:6-15

6 Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ.

8 Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9 Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài 10 nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. 11 Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. 13 Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 14 Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. 15 Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

SUY GẪM:

C. 8-10 Tất cả sự đầy trọn thần tính của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Tất cả những điều thiêng liêng không những đến với chúng ta qua trong thân thể hữu hình của Đấng Christ, song những người có mối tương giao với Ngài cũng sẽ trở nên đầy dẫy những bổn tính thiêng liêng đó. Sự đầy dẫy trong chúng ta không nằm ở quyền lực hay khả năng của thế gian mà chỉ được tìm thấy trong Đấng Christ. Vì vậy, hãy nhớ rằng nếu chúng ta rời bỏ Đấng Christ hay Hội thánh thì sẽ không bao giờ được trọn vẹn.

C. 11 Thông qua phép cắt bì ở trong Chúa Jêsus, chúng ta đã có thể trở nên hiệp một với Đức Chúa Trời. Khác với những gì xảy ra bởi bàn tay con người, việc cắt bì bởi Đấng Christ cho phép chúng ta ra khỏi tội lỗi và vui hưởng đời sống mới trong thuộc linh. Bởi phép báp tem liên hiệp chúng ta với Đấng Christ, chúng ta có thể rời bỏ đời sống tội lỗi cũ và sống đời sống mới. Hãy tạ ơn Ngài vì ân điển này.

C. 13-15 Qua thập tự giá, sự chết và phục sinh của Đấng Christ, tất cả tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Thập tự đã xóa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Có phải bạn vẫn đang nắm giữ tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã xóa bỏ qua Phúc âm của thập tự giá và bước trệch khỏi đời sống ân điển không? Hãy nắm giữ sự thật rằng, qua thập tự giá của Đấng Christ tất cả mọi quyền phép của ma quỷ đã bị tước bỏ, chúng ta nhận được sự tự do thật và chiến thắng đời đời.

Cầu nguyện  Xin ban cho chúng con hôm nay năng quyền mà Ngài đã chiến thắng qua thập tự giá để xóa hết tất cả tội lỗi của chúng con.

Bình Luận:

You may also like