Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Sự Hồi Phục Của Y-sơ-ra-ên

Ngày 05 – Sự Hồi Phục Của Y-sơ-ra-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 20:40-49

40 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì trên núi thánh Ta, trên núi cao của Y-sơ-ra-ên, tại đó toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên sẽ phục vụ Ta ở trong đất ấy. Tại đó, Ta sẽ chấp nhận họ và tại đó Ta sẽ đòi tế lễ của các ngươi và những lễ vật bằng trái đầu mùa của các ngươi cùng mọi lễ vật thánh. 41 Ta sẽ chấp nhận các ngươi như mùi hương thơm khi Ta đem các ngươi ra khỏi các dân tộc và tập hợp các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan lạc, và sự thánh khiết Ta sẽ được bày tỏ giữa các ngươi trước mắt các dân ngoại. 42 Các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta đem các ngươi vào đất của Y-sơ-ra-ên là đất mà Ta đã giơ tay thề ban cho tổ phụ các ngươi. 43 Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình và mọi hành động làm cho mình bị ô uế. Các ngươi sẽ kinh tởm chính mình về mọi việc gian ác mà mình đã phạm. 44 Các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta sẽ vì danh Ta mà đối đãi với các ngươi không theo đường lối xấu xa và việc làm đồi bại của các ngươi. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

45 Lời CHÚA phán cùng tôi, 46 “Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía Nam, giảng nghịch cùng hướng Nam và phán tiên tri chống lại rừng trong đồng bằng phía Nam. 47 Hãy nói cùng khu rừng phía Nam: ‘Hãy nghe lời Chúa tôi, CHÚA phán như vầy: Nầy, ta sẽ nhen một ngọn lửa giữa các ngươi; lửa sẽ thiêu đốt tất cả các cây tươi cũng như cây khô. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi khuôn mặt từ Nam chí Bắc đều sẽ bị cháy sém. 48 Mọi người sẽ thấy rằng, chính ta, CHÚA đã nhen ngọn lửa ấy và nó sẽ không tắt.’”

49 Thế rồi tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA, chúng nói với tôi: ‘Không phải ông ấy nói ngụ ngôn sao?’”

SUY GẪM:

C. 40-44 Đức Chúa Trời ban hi vọng cho dân sự trong cảnh tuyệt vọng. Ngài không rời bỏ Y-sơ-ra-ên, là những kẻ liên tục phản bội Ngài và sẽ cho phép họ vào vùng đất mà Ngài đã hứa ban. Đây là niềm hi vọng cho những người xa xứ đang trong cảnh tuyệt vọng. Bị lưu đày ở Ba-by-lôn là thời gian bị đoán xét nhưng cũng cho niềm hi vọng. Khi chúng ta rơi xuống đáy của cuộc sống, Đức Chúa Trời vẫn sẽ ban cho chúng ta niềm hi vọng. Lí do mà Đức Chúa Trời phục hồi họ là để họ có thể thờ phượng Ngài trên núi Si-ôn, để bày tỏ cho họ sự vinh hiển Ngài và nhận biết sự tể trị của Ngài, họ cũng sẽ nhận biết tội lỗi mà mình đã phạm. Cũng vậy, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được trong sạch trong Đấng Christ là để chúng ta thờ phượng, nhận biết sự tể trị của Ngài trên tất cả mọi điều, và sống như những người thánh khiết.

C. 47, 48 Rừng lửa là tượng trưng về đại nạn. Rừng lửa được Đức Chúa Trời đưa đến (c.38) và sẽ đến trên cả người công bình lẫn kẻ ác mà không phân biệt dân tộc nào (c.47). Ngài hình phạt Y-sơ-ra-ên là hoàn toàn do tội lỗi của họ thông qua sự đô hộ của Ba-by-lôn, và mọi người sẽ biết rằng hình phạt này đến từ Đức Chúa Trời. Thậm chí sự hình phạt lần thứ hai của Chúa cũng sẽ không phân biệt dân tộc nào.

Cầu nguyện  Xin giúp con tuôn tràn tình yêu mà Ngài đã dùng để che lấp những vi phạm và tha thứ tội lỗi.

Bình Luận:

You may also like