Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Tội Lỗi Của Y-sơ-ra-ên Và Sự Sửa Phạt Của Đức Chúa Trời

Ngày 04 – Tội Lỗi Của Y-sơ-ra-ên Và Sự Sửa Phạt Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 20:27-39

27 Vì thế, hỡi con người, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên và bảo chúng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Tổ phụ các ngươi đã xúc phạm Ta vì họ đã không trung thành với Ta. 28 Khi Ta đem họ vào đất mà Ta đã thề ban cho họ, bấy giờ họ đã tìm thấy các đồi cao, các cây rậm và dâng sinh tế mình tại đó. Họ đã bày ra tại đó của cúng để chọc giận Ta; họ đã đốt hương có mùi thơm và cũng làm lễ quán tại đó. 29 Bấy giờ Ta hỏi họ: “Nơi cao mà các ngươi đến đó là gì?” Cho nên nơi cao ấy còn gọi là Ba-ma.’(k) cho đến ngày nay.

30 Vì thế, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Các ngươi tự làm ô uế theo cách tổ phụ các ngươi và các ngươi hành dâm theo những điều kinh tởm của họ sao? 31 Khi dâng lễ vật và dâng con mình qua lửa, các ngươi đã tự làm ô uế với những thần tượng mình cho đến ngày nay. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, lẽ nào Ta cứ để cho các ngươi cầu hỏi sao? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như Ta hằng sống, Ta không để cho các ngươi cầu hỏi Ta đâu!

32 Các ngươi nói rằng: “Chúng tôi muốn giống các dân tộc, các quốc gia trên đất, thờ thần gỗ và đá.” Nhưng điều các ngươi nghĩ trong trí đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.’

33 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giơ ra, lấy thịnh nộ đổ ra mà cai trị các ngươi! 34 Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc; Ta sẽ dùng tay mạnh mẽ, cánh tay giơ ra và cơn thịnh nộ đổ xuống để nhóm các ngươi lại từ các nước mà các ngươi đã bị tan lạc trong đó. 35 Ta sẽ đem các ngươi vào nơi hoang mạc của các dân và tại đó Ta sẽ đối mặt phán xét các ngươi. 36 Như Ta đã phán xét tổ phụ các ngươi trong hoang mạc xứ Ai Cập thể nào thì Ta cũng phán xét các ngươi thể ấy,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy. 37 Ta sẽ làm cho các ngươi đi qua dưới gậy và sẽ đem các ngươi vào trong dây giao ước. 38 Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi những kẻ phản nghịch và bọn nổi loạn chống lại Ta. Ta sẽ đem họ ra khỏi đất họ trú ngụ nhưng họ sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên. Như vậy, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

39 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, về các ngươi thì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hãy đi, mỗi người trong các ngươi hãy thờ thần tượng mình! Nhưng sau đó, các ngươi chắc sẽ lắng nghe Ta và sẽ không nói phạm danh Thánh của Ta nữa, bởi của cúng và bởi thần tượng các ngươi.’

SUY GẪM:

C. 31, 32 Đức Chúa Trời phán rằng, kế hoạch và niềm hi vọng của Y-sơ-ra-ên nhằm dựa vào các nước ngoại bang và phục vụ các thần của họ sẽ không thành. Nếu bạn rời bỏ Đức Chúa Trời thì không có sự gì sẽ xảy ra và cũng không có điều gì trở nên tốt đẹp cả. Khi hoạch định việc gì, có điều nào bạn nhờ cậy hơn là Đức Chúa Trời không? Và phải biết rằng tại sao Đức Chúa Trời vẫn đang yên lặng.

C. 33-39 Ngài yêu cho đến cuối cùng. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô sẽ ở với dân sự của Ngài một lần nữa. Y-sơ-ra-ên muốn phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời và trở nên dân tộc với các nước ngoại bang, nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi họ. Y-sơ-ra-ên liên tiếp phản bội Ngài và phạm tội. Nhưng bằng tình yêu, Đức Chúa Trời đã bao dung tất cả lỗi lầm của họ. Đức Chúa Trời cũng dạy dỗ và làm cho họ thanh sạch. Tất cả sự khó khăn hay sự sửa phạt mà chúng ta đối mặt cũng bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Những điều xung quanh không thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trải qua những khó khăn, Đức Chúa Trời phục hồi chúng ta trong vinh quang của Ngài và cho chúng ta một đời sống mới biết nương cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời rèn luyện để chúng ta có thể được trang bị thành con trẻ của Ngài. Hãy sống một đời sống phản chiếu tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Xin đ đầy ơn phước của Ngài trên con để con không sa vào cám dỗ phạm phải tội lỗi này nữa. 

Bình Luận:

You may also like