Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Những Người Đàn Bà Nói Tiên Tri Giả

Ngày 19 – Những Người Đàn Bà Nói Tiên Tri Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 13:17-23

17 Hỡi con người, con hãy quay mặt lại với các con gái của dân tộc con, là những kẻ nói tiên tri theo ý riêng mình, và con hãy nói tiên tri chống lại chúng. 18 Hãy bảo chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Khốn cho những đàn bà may dải bùa đeo nơi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn linh hồn. Các ngươi muốn săn đuổi linh hồn dân Ta để bảo vệ linh hồn các ngươi sao? 19 Các ngươi đã làm nhục Ta giữa dân Ta vì mấy nắm mạch nha và mấy miếng bánh mì. Các ngươi lừa dối dân Ta là kẻ thích nghe những lời dối trá ấy để giết chết những kẻ không đáng chết và cho sống những kẻ không đáng sống.’

20 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta ghét những dải bùa của các ngươi mà các ngươi dùng để săn linh hồn như đánh bẫy chim. Ta sẽ rút họ ra khỏi cánh tay các ngươi và thả những linh hồn mà các ngươi đã săn như chim ấy. 21 Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi và cứu dân Ta khỏi tay các ngươi. Họ sẽ không ở trong tay các ngươi như miếng mồi nữa. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. 22 Vì các ngươi lấy điều dối trá làm nản lòng người công chính mà chính Ta cũng chưa bao giờ làm họ nản lòng. Nhưng các ngươi làm cho tay kẻ ác mạnh lên để chúng không từ bỏ đường lối ác mình hầu được sống. 23 Các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng hư không và coi bói toán nữa. Ta sẽ cứu dân Ta thoát khỏi tay các ngươi và bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”

SUY GẪM:

C. 20, 21, 23b Ngài đã nổi giận với những người đàn bà nói tiên tri giả và làm những lời nói ấy trở nên mất hiệu lực. Chúa làm thế để họ không đưa ra những khải tượng dối trá và không thể bói toán được (c.23). Chúa cũng không gặp các tiên tri giả nữa mà sẽ cất Lời Ngài khỏi họ. Tất cả chân lí đều đến từ Đức Chúa Trời và không thể bị bớt đi. Chúng ta phải là những người lính canh gác cho Hội thánh, để đảm bảo rằng chỉ có một Phúc âm chân thật duy nhất được rao giảng và chắc chắn rằng đức tin yếu đuối không thể được thịnh hành.

C. 19, 22, 23 Lí do khiến những người đàn bà đó nói dối là để làm đầy cái dạ dày của mình. Mục đích sống của họ đã làm nhục Đức Chúa Trời (c.19). Họ vui mừng với những đồng tiền kiếm được từ nguồn lợi bất chính song linh hồn của người khác đang chết (c.19). Một linh hồn có thể sống hay chết phụ thuộc vào cách mà sứ điệp được bày tỏ, vậy nên nó phải được truyền giảng một cách chính xác. Tuy nhiên, có khi điều này xảy ra bởi sự hám danh lợi của những người nghe. Chúng ta không nên trở thành người nghe Lời Chúa mà thực sự chỉ là nghe những điều chúng ta muốn. Chúng ta cũng không được phép xuyên tạc hay lạm dụng lời của Đức Chúa Trời cho lợi ích của riêng mình.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin cho con một tâm thần biết phân biệt sự dạy dỗ đúng, sai của mọi người.

Bình Luận:

You may also like