Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Tội Lỗi Của Các Trưởng Lão

Ngày 20 – Tội Lỗi Của Các Trưởng Lão

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 14:1-11

1 Một vài trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đến với tôi và ngồi trước mặt tôi. 2 Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 3 “Hỡi con người, những kẻ nầy mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm. Vậy Ta có nên để họ tiếp tục cầu hỏi Ta chăng? 4 Vì thế, hãy nói với họ rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Nếu người nào trong nhà Y-sơ-ra-ên mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm, rồi người ấy lại đến với nhà tiên tri, thì chính Ta là Đức Giê-hô-va sẽ trả lời cho nó về vô số thần tượng của nó. 5 Như thế, Ta sẽ thu phục lòng dân Y-sơ-ra-ên vốn đã lìa xa Ta vì thờ thần tượng.’

6 Vì vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Hãy quay trở lại, từ bỏ thần tượng các ngươi, quay mặt khỏi mọi sự kinh tởm của các ngươi. 7 Vì tất cả mọi người Y-sơ-ra-ên, hay khách lạ trú ngụ trong Y-sơ-ra-ên đã lìa xa Ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm, rồi đến với nhà tiên tri để cầu hỏi Ta, thì chính Ta là Đức Giê-hô-va sẽ trả lời cho nó. 8 Ta sẽ hướng mặt chống lại người ấy, khiến nó trở nên dấu lạ và câu tục ngữ. Ta sẽ loại bỏ nó khỏi dân Ta. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

9 Nếu kẻ tiên tri nào bị dụ dỗ mà nói lời nào đó, thì chính Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ để cho kẻ tiên tri ấy bị dụ dỗ và Ta sẽ dang tay chống lại nó, tiêu diệt nó khỏi dân Y-sơ-ra-ên của Ta. 10 Cả hai sẽ bị trừng phạt; sự trừng phạt dành cho kẻ tiên tri và sự trừng phạt dành cho kẻ cầu hỏi đều như nhau. 11 Nhờ đó, nhà Y-sơ-ra-ên không còn lầm lạc xa cách Ta nữa và cũng không làm ô uế mình nữa bởi mọi vi phạm, nhưng họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

SUY GẪM:

C. 3 Ngài nhìn vào tấm lòng của mỗi người. Các trưởng lão đã bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn, bị ảnh hưởng bởi các thần ở đó và thờ cúng thần tượng (Ê-sai 29:13). Hành động này biến họ thành tù nhân của tội lỗi. Đức Chúa Trời ghét bỏ khi dân sự thờ cúng thần tượng ở trong lòng họ. Nếu chúng ta hướng lòng mình vào những việc vô ích thì Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời cũng sẽ không đáp lời những người mà chỉ đến cùng Ngài với mong muốn làm thỏa mãn sự tham lam của chính mình.

C. 6   Những ai ăn năn thì trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Ăn năn là “xây khỏi các thần tượng” và “từ bỏ tất cả những thói quen gớm ghiếc của bạn”. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời không có nghĩa là chỉ thay đổi ở bên ngoài mà phải thay đổi toàn bộ bản tính bên trong của chúng ta nữa. Có phải bạn còn do dự ngay cả khi biết rằng bản chất của bạn phải thay đổi không?

C. 9, 10 Các tiên tri phải thận trọng đối với những người từ bỏ Đức Chúa Trời và cố thỏa mãn lòng tham của họ cùng với những ý nghĩ gian ác. Những người được ban cho trách nhiệm để nói Lời Chúa bị cám dỗ là chỉ nói những điều tốt lành. Khi giảng lời Chúa, khuyên bảo hay khích lệ người khác, chúng ta không nên nói theo nhu cầu của họ mà lờ đi ý muốn của Đức Chúa Trời. Thực tế là cả những kẻ nói lời giả dối và người nghe đều bị đoán xét. Như vậy, những ai nghe cũng phải chịu trách nhiệm.

Cầu nguyện  Lạy chúa, từ trong sâu thẳm lòng con, xin giúp con từ bỏ mọi điều mà lòng con nương cậy hơn nương cậy Chúa.

Bình Luận:

You may also like