Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Thánh Vụ Của Ê-xê-chi-ên

Ngày 05 – Thánh Vụ Của Ê-xê-chi-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 3:16-27

16 Sau bảy ngày ấy, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi thế nầy: 17 “Hỡi con người, Ta đã lập con làm người canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên. Vậy hãy nghe lời từ miệng Ta và thay Ta cảnh cáo họ. 18 Khi Ta nói với kẻ dữ: ‘Mầy chắc sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó, và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. 19 Trái lại, nếu con cảnh cáo kẻ dữ mà nó không từ bỏ điều dữ cùng đường lối gian ác mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình. 20 Cũng một lẽ ấy, nếu người công chính bỏ sự công chính mà phạm tội và Ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Vì con không cảnh cáo nó nên nó sẽ chết vì tội lỗi nó, và những việc công chính mà nó đã làm không được nhớ đến, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. 21 Trái lại, nếu con cảnh cáo người công chính đừng phạm tội, và người ấy không phạm tội thì chắc chắn người ấy sẽ sống vì đã nghe lời cảnh cáo, và con sẽ giải cứu được linh hồn mình.”

22 Tại đó, tay Đức Giê-hô-va đặt trên tôi và Ngài phán với tôi rằng: “Hãy mau mau đi vào đồng bằng, tại đó Ta sẽ phán với con.” 23 Vậy tôi lập tức đi vào đồng bằng. Và tại đó, tôi thấy vinh quang Đức Giê-hô-va hiện diện giống như vinh quang mà tôi đã thấy trên bờ sông Kê-ba. Tôi liền sấp mặt xuống đất. 24 Nhưng Thần vào trong tôi làm cho chân tôi đứng lên. Rồi Ngài phán với tôi rằng: “Hãy đi, giam mình trong nhà con. 25 Hỡi con người, nầy người ta sẽ lấy dây trói con lại và con không thể đi ra gặp họ. 26 Ta sẽ khiến lưỡi con dính vào vòm miệng; con sẽ câm, không quở trách họ được vì họ là nhà nổi loạn. 27 Nhưng khi Ta phán với con, Ta sẽ mở miệng con và con sẽ bảo họ rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán thế nầy: Ai muốn nghe, hãy nghe; ai không muốn nghe, thì đừng nghe! Vì họ là nhà nổi loạn.’”


SUY GẪM:

C. 16-21 Đức Chúa Trời dấy Ê-xê-chi-ên trở nên một người công bố Tin lành. Là một sứ giả thì phải công bố chính xác ý muốn của người đã sai phái mình. Trọng trách đầu tiên trong sự kêu gọi là Ê-xê-chi-ên được sai đến với những kẻ dữ (c.18,19) và công bố ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ. Nếu ông không làm theo và họ phải chết, thì Ê-xê-chi-ên có trách nhiệm đối với mạng sống của họ. Nói theo cách khác, nếu ông công bố sứ điệp và họ không đáp ứng, thì họ sẽ chết bởi tội lỗi của mình. Ông cũng cảnh báo cả những người công chính (c.20,21) rằng nếu họ bỏ con đường công chính mà đi theo con đường hung ác thì sự đoán phạt sẽ giáng trên họ. Bạn có tảng lờ những người đang bị chết thuộc linh vì cớ lòng tự mãn của bạn không?

C. 24-27 Có lúc Ê-xê-chi-ên công bố ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự qua những hành động của một nhà tiên tri: Ê-xê-chi-ên phải giam mình trong nhà (c.24); thân thể ông bị trói chặt tượng trưng cho ách nô lệ của Y-sơ-ra-ên (c.25); việc không nói rõ Ê-xê-chi-ên bị câm trong bao lâu (c.26) cho thấy ông không cần phải khích lệ dân Y-sơ-ra-ên trở lại ăn năn thêm nữa. Để rao giảng Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết rằng hoạn nạn sẽ xảy đến và phải chịu đựng chúng. Khi Chúa mở miệng Ê-xê-chi-ên, ông được nhắc nhở rằng hãy mạnh dạn nói ra sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với một dân tội lỗi (c.27). Ông phải nói những điều tốt lành, nhưng cũng phải công bố sự trừng phạt (4:24). Bạn có đang là chứng nhân của Chúa qua đời sống mình mỗi ngày hay không?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con làm tốt trách nhiệm được kêu gọi trở nên một sứ giả cho thế hệ này. 

Bình Luận:

You may also like