Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Vượt Qua Sự Nguy Hiểm

Ngày 11 – Vượt Qua Sự Nguy Hiểm

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 23:12-30

12 Đến sáng, người Do Thái âm mưu với nhau và thề sẽ nhịn ăn nhịn uống cho đến khi nào giết được Phao-lô. 13 Có hơn bốn mươi người tham gia âm mưu ám sát này. 14 Họ đến trình với các thượng tế và các trưởng lão: “Chúng tôi đã thề sẽ tuyệt thực cho đến khi nào giết được Phao-lô. 15 Bây giờ, xin quý vị và Hội Đồng yêu cầu viên quan La Mã giải nó xuống, làm như quý vị muốn điều tra vụ này cho chính xác hơn. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để giết nó trước khi nó đến đây.”

16 Nhưng cháu gọi Phao-lô bằng cậu nghe trộm được âm mưu này, liền vào đồn báo tin cho Phao-lô. 17 Phao-lô gọi một đội trưởng và yêu cầu: “Xin đội trưởng đưa cậu này lên gặp vị tư lệnh, vì cậu ấy cần có việc báo cáo!” 18 Đội trưởng đem cậu này lên trình tư lệnh: “Tù nhân Phao-lô yêu cầu tôi đưa thanh niên này lên quan. Cậu ấy có việc cần báo cáo!” 19 Viên tư lệnh nắm tay thanh niên, kéo riêng ra một nơi mà hỏi: “Cậu có việc gì cần báo cáo cho ta?” 20 Cậu thưa: “Người Do Thái đã cấu kết với nhau thỉnh cầu ngài đưa Phao-lô ra trước Hội Đồng ngày mai, làm như họ muốn điều tra vụ này thêm cho chính xác hơn. 21 Nhưng xin ngài đừng nghe lời họ. Vì hiện có hơn bốn mươi người trong bọn họ đang mai phục chờ Phao-lô đến, những người này đã thề nhịn ăn nhịn uống cho đến khi nào giết được ông ta. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài chấp thuận!” 22 Viên tư lệnh cho cậu thanh niên ra về và dặn: “Cậu đừng nói cho ai biết rằng cậu đã báo cáo những điều này cho ta!” 23 Rồi ông gọi hai đội trưởng vào ra lệnh: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, ngay chín giờ tối nay xuất quân đi Sê-sa-rê. 24 Cũng sắm sửa ngựa cho Phao-lô cưỡi để đưa ông ta lên thống đốc Phê-lít cho an toàn!”

25 Viên tư lệnh cũng viết một công văn như sau: 26 “Cơ-lâu Ly-sia, Kính gởi ngài thống đốc Phê-lít, Kính chào ngài thống đốc. 27 Người Do Thái bắt người này sắp giết đi, thì tôi đem quân vào cứu kịp, vì biết rằng đương sự có quốc tịch La Mã. 28 Muốn biết rõ tội trạng họ tố cáo, tôi đã đưa đương sự ra Hội Đồng. 29 Tôi chỉ thấy họ tố cáo đương sự những vấn đề giáo luật của họ, chứ chẳng có tội gì đáng xử tử hoặc bỏ tù. 30 Được tin có âm mưu ám hại đương sự, nên tôi lập tức giải đương sự lên trình thống đốc. Tôi cũng ra lệnh cho bọn nguyên cáo đến hầu quý tòa để trình bày cáo trạng…”

SUY GẪM:

Tổng quát: Đức Chúa Trời đã phán với Phao-lô hãy “can đảm” lên rồi ông sẽ đến Rô-ma (c23:11), và ngày tiếp đó Ngài bắt đầu làm ứng nghiệm lời hứa này. Những người Do Thái muốn giết Phao-lô đã thề không ăn gì và lập mưu giết ông, nhưng tất cả điều này không thể giấu được Đức Chúa Trời. Qua cháu của Phao-lô, âm mưu đã bị phát hiện và qua viên chỉ huy, người muốn bảo vệ công dân La Mã là Phao-lô, ông đã được an toàn chuyển đến Sê-sa-rê, nơi có nhiều quan quyền ở. Mặc dù trên đường đến La Mã, Phao-lô vẫn phải trả qua nhiều thử thách và hoạn nạn nhưng Đức Chúa Trời, Chúa của sự sáng tạo chắc chắn sẽ giữ lời hứa của Ngài. Vậy nên, hãy dạn dĩ sống đời sống ra đi dâng cuộc đời mình cho Chúa và phụ thuộc vào Ngài.

C. 16-22 Không chỉ âm mưu chống lại Phao-lô trở nên vô ích khi nó được cháu ông phát hiện, mà theo kế hoạch bí mật bảo vệ Phao-lô của viên chỉ huy đã được thi hành hoàn chỉnh và Phao-lô được hộ tống an toàn trong đêm đó. Xem xét việc tin mật về âm mưu giết Phao-lô suôn sẻ truyền từ bà con Phao-lô đến với viên đội trưởng, rồi cuối cùng đến chỉ huy cho chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời biết và giải quyết tất cả những việc làm xấu xa giấu kín.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con giành chiến thắng trước sự cám dỗ để biến những lời nói dối, vu khống thành ích lợi.

Bình Luận:

You may also like