Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Hội Thánh Mà Chúa Đã Mua Bằng Huyết Của Ngài

Ngày 05 – Hội Thánh Mà Chúa Đã Mua Bằng Huyết Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 20:28-38

28 Anh em hãy giữ mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy chiên đâu. 30 Và giữa anh em sẽ có những người nổi lên dùng lời xuyên tạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.

31 Vậy anh em phải tỉnh thức, hãy nhớ rằng suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn.

32 Bây giờ, tôi giao thác anh em cho Chúa và cho Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ. 33 Tôi chẳng tham bạc, vàng, hoặc y phục của ai cả. 34 Chính anh em biết rõ hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao tôi. 35 Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”

36 Nói xong, Phao-lô quỳ gối cầu nguyện với tất cả các trưởng lão. 37 Tất cả đều khóc lóc, ôm Phao-lô mà hôn. 38 Điều làm họ buồn thảm nhất là câu ông nói họ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

SUY GẪM:

C. 28 Đức Chúa Trời là Đấng lãnh đạo Hội thánh. Ngài đã xây dựng Hội thánh trên huyết của Đức Chúa Giê-su và kêu gọi nhiều người để chăm sóc dân sự Ngài. Vì vậy, không ai có thể làm việc mà không có mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm bổn phận của mình theo ý muốn của Ngài.

C. 32 Đức Chúa Trời ban sức cho dân sự qua lời Ngài và cho phép họ làm công việc Ngài. Qua lời Chúa, một người có thể nhận lấy ân điển; qua lời Chúa, một người có thể có đức tin dẫn đến sự cứu rỗi; và qua lời Chúa, một người có thể mặc lấy sự thánh khiết và dự phần vào công việc vinh hiển của Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đầu phục chính mình và những điều mình yêu thích đối với lời của ân điển này.C. 33-35 Phao-lô đã trở thành tấm gương về điều ông giảng dạy. Ông cho đi quyền lợi của mình (I Cô 9:3-12) và trung tín đi từ nơi này đến nơi khác để đáp ứng nhu cầu của mọi người, giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn. Hành động của bạn trong đời sống mỗi ngày có phù hợp với lời bạn nói không?

Cầu nguyện  Xin khiến con vâng lời Ngài với sự vui mừng và đứng vững trong lời Chúa.

Bình Luận:

You may also like