Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Con Đường Được Phái Đi

Ngày 04 – Con Đường Được Phái Đi

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 20:17-27

17 Từ Mi-lê, Phao-lô sai người qua Ê-phê-sô triệu tập các trưởng lão của Hội Thánh. 18 Khi họ đến đông đủ, ông trình bày: “Anh em biết nếp sống tôi suốt thời gian qua, từ ngày tôi mới đặt chân đến Tiểu Á. 19 Tôi hầu việc Chúa với cả lòng khiêm nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu đựng những cuộc thử thách do âm mưu ám hại của người Do Thái.

20 Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút nào, dạy dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác. 21 Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải ăn năn trở về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giê-su.

22 Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Giê-ru-sa-lem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó. 23 Tôi chỉ biết một điều: trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi. 24 Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.

25 Kìa, nay tôi biết rằng tất cả quý anh em đã được nghe tôi truyền giảng về Nước Đức Chúa Trời không một ai còn thấy mặt tôi nữa. 26 Vì thế, hôm nay tôi xin thưa rằng tôi trong sạch, không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai. 27 Vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì.

SUY GẪM:

C. 22, 23 Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã nói cho Phao-lô về những thử thách mà ông sẽ phải đối diện trong tương lai: ví như ông sẽ bị bắt bớ và bỏ tù ở Giê-ru-sa-lem. Trước đây, Phao-lô là người muốn đến Giê-ru-sa-lem để bắt bớ những người tin Chúa (c9:2), nhưng bây giờ chính ông lại bị ràng buộc bởi Đức Thánh Linh và ông sẽ đến Giê-ru-sa-lem để đối diện với những khó khăn giống như vậy. Trong một thời gian dài “tại mỗi thành phố”, Đức Thánh Linh đã nói với Phao-lô về những điều sẽ xảy ra cho ông và chuẩn bị tấm lòng ông.

C. 18-21 Phao-lô hồi tưởng lại chức vụ của mình tại Ê-phê-sô. Ông là một người truyền giảng Tin lành tuyệt vời. Là đầy tớ của Chúa, ông đã phục vụ Đức Chúa Trời một cách khiêm nhường và trong nước mắt. Trong khi truyền giảng Phúc âm, dù phải đối diện với những cuộc thử thách nhưng ông vẫn không ngừng giúp đỡ người khác và dạn dĩ chia sẻ lời Chúa. Là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, đặc điểm cụ thể trong chức vụ của bạn là gì?

C. 24-27 Phao-lô đã xem chức vụ mà Đức Chúa Trời bổ nhiệm quan trọng hơn chính mạng sống mình. Trên con đường đó, có cả thời gian ngục tù và hoạn nạn mà ông phải đối diện ở Giê-ru-sa-lem nhưng ông nói rằng sẽ đi theo con đường mà Chúa đã chọn cho ông. Phao-lô tuyên bố rằng ông trong sạch về huyết bị đổ ra và hoàn tất sự kêu gọi công bố đạo của Ngài.

Cầu nguyện  Cho dù khó khăn, gian khổ có thể xảy đến, xin hãy giúp con dạn dĩ công bố Phúc âm.

Bình Luận:

You may also like