Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Dù Có Chia Rẽ…

Ngày 23 – Dù Có Chia Rẽ…

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 15:36-16:5

36 Sau đó một thời gian, Phao-lô bảo Ba-na-ba: “Chúng ta hãy trở lại thăm viếng các anh em tín hữu trong mỗi thành chúng ta đã truyền rao lời Chúa, xem họ ra thế nào!” 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng, biệt danh là Mác. 38 Nhưng Phao-lô cho rằng không nên đem Mác theo vì Mác đã rời bỏ họ tại Bam-phi-li và không cùng họ tiếp tục công việc. 39 Hai ông bất đồng ý kiến đến nỗi chia rẽ nhau. Ba-na-ba đem Mác đáp tàu qua đảo Síp. 40 Còn Phao-lô chọn Si-la rồi lên đường đi, sau khi được anh em ủy thác mình cho ân sủng Chúa. 41 Ông đi qua khắp miền Sy-ri và Si-li-si, làm cho các Hội Thánh vững mạnh.

1 Phao-lô đến Đẹt-bơ và Lít-tra. Tại đây, có một môn đệ tên Ti-mô-thê, con trai một nữ tín hữu Do Thái và một người Hy Lạp, 2 Được các anh em ở Lít-tra và Y-cô-ni làm chứng tốt. 3 Phao-lô muốn đem Ti-mô-thê theo, nên ông làm lễ cắt bì cho thanh niên này vì người Do Thái trong vùng đó ai cũng biết cha Ti-mô-thê là người Hy Lạp. 4 Đi từ thành này qua thành khác, họ truyền đạt cho anh em tín hữu quyết nghĩ của các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem để mọi người tuân giữ. 5 Nhờ đó, các Hội Thánh được củng cố đức tin và gia tăng nhân số hàng ngày.

SUY GẪM:

Tổng quát: Nhân sự của Đức Chúa Trời yếu đuối và bị chia rẽ, nhưng Ngài đã cho Phao-lô tách khỏi Ba-na-ba đến gặp Ti-mô-thê, làm mạnh thêm đức tin của các môn đồ, và nhìn thấy họ phát triển thêm. Khi chúng ta nhìn thấy Hội thánh thật phát triển mặc dù có sự chia rẽ, chống đối và sự lui đi thì có thể nói rằng điều đó không phải bởi một người làm, nhưng bởi sự thương xót, nhẫn nại và ân điển của Đức Chúa Trời.

C. 36 Phao-lô, người đã kết hợp giảng dạy và chia sẻ Phúc âm ở Hội thánh An-ti-ốt, có kế hoạch thăm viếng các Hội thánh mà ông đã giảng dạy trước đây để chăm sóc và nuôi dưỡng họ. Có phải cộng đồng của bạn đang cân bằng công việc giảng dạy và chia sẻ Phúc âm không?

C16: 1-3 Phao-lô phản đối lễ cắt bì nhưng đã sai Ti-mô-thê làm lễ cắt bì. Ông là người gốc Do Thái vì cha mẹ ông là người Do Thái, và Phao-lô đã cắt bì cho Ti-mô-thê vì vậy chức vụ của ông với người Do Thái không có trở ngại gì. Đó không phải là sự thỏa hiệp hay trái ngược nhưng là để bày tỏ nhận thức của ông rằng bạn phải trở nên tôi tớ trong mọi việc vì cớ Phúc âm ( I Côr 9:19-23). Đặc ân, quyền lợi hay điều mà bạn phải từ bỏ vì cớ rao giảng Phúc âm là gì?

Cầu nguyện  Xin cho con sự can đảm hi sinh những dục vọng của mình để bảo vệ sự hiệp nhất con nhận được nơi Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like