Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Thơ Của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem

Ngày 22 – Thơ Của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 15:22-35

22 Vậy, các sứ đồ và trưởng lão cùng toàn thể Hội Thánh quyết định chọn hai người giữa vòng họ để cử đi An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba: Giu-đa biệt danh là Ba-sa-ba và Si-la, thuộc hàng lãnh đạo các anh em tín hữu. 23 Họ viết bức thư đưa cho hai ông chuyển giao, như sau:

Các anh em sứ đồ và trưởng lão,

Kính gửi đến các anh em người ngoại quốc ở khắp An-ti-ốt, tại Sy-ri và Si-li-si lời chào thân ái.

24 Vì chúng tôi nghe có mấy người giữa vòng chúng tôi đã nói những lời quấy rối và gây hoang mang cho anh em mặc dù chúng tôi không bao giờ ủy nhiệm họ. 25 Nên chúng tôi đồng lòng hiệp ý chọn vài đại biểu cùng với các thân hữu của chúng tôi là Ba-na-ba và Phao-lô và cử họ đến thăm anh em. 26 Họ là những người từng liều thân vì Danh Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-su. 27 Vì thế, chúng tôi sai Giu-đa và Si-la đích thân xác nhận bằng lời nói những điều chúng tôi viết trong thư. 28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào khác trên anh em, ngoại trừ các điều cần thiết này: 29 Phải kiêng của cúng thần tượng, huyết cùng các thú vật chết ngạt và đừng gian dâm. Anh em giữ các điều ấy là tốt. Kính chào anh em!

30 Các đại biểu được tiễn đưa, lên đường xuống An-ti-ốt, triệu tập Hội Thánh và trao bức thư. 31 Các tín hữu đọc thư xong đều vui mừng vì lời khích lệ ấy. 32 Giu-đa và Si-la cũng là các tiên tri của Chúa lại dùng nhiều lời giảng dạy, đem lại niềm khích lệ và giúp các anh em thêm vững mạnh. 33 Sau khi lưu lại đây một thời gian, các đại biểu được anh em tiễn chân cách bình an lên đường trở về với các vị lãnh đạo đã sai phái họ. 34 Nhưng Si-la quyết định ở lại đây. 35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng lưu lại An-ti-ốt, hiệp với nhiều người khác dạy dỗ và truyền giảng lời Chúa.

SUY GẪM:

Tổng quát: Hội thánh Giê-ru-sa-lem đã làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời sau cuộc họp hội chúng và lập tức vận dụng ý muốn của Ngài. Họ ý thức được những điều sai trật của mình, sửa chữa và thay đổi một cách cẩn thận. Họ đã cởi bỏ những ràng buộc trong nhóm đòi hỏi phải cắt bì thay vì nhận biết công việc của Ba-na-ba và Phao-lô, người đã liều sự sống mình vì chức vụ Chúa giao. Đức Chúa Trời mong muốn bạn sửa chữa điều gì trong Hội thánh, gia đình và công việc?

C. 25 Ba-na-ba và Phao-lô được khen ngợi như “những người đã liều sự sống mình vì danh của Chúa Giê-su”. Không phải điều này rất khác biệt với những người chỉ làm tổn thương dân ngoại tin đạo và đặt để một gánh nặng trên vai của họ sao? Ngày hôm nay, Vương quốc của Đức Chúa Trời đang được thiết lập bởi những người dâng đời sống và công việc khó nhọc của mình, hơn là những người không quan tâm gì đến nỗi đau của người khác và chỉ chăm lo đến ích lợi riêng mình.

C. 28 Hội thánh Giê-ru-sa-lem thừa nhận mọi điều đều bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Họ không nỗ lực để khẳng định ý riêng nhưng tin cậy rằng Đức Thánh Linh là Đấng nắm giữ tất cả. Họ đã quyết định nghiêng tai qua Đức Thánh Linh, lắng nghe lời của các đấng tiên tri trước và chăm xem Đức Thánh Linh hành động.

Cầu nguyện  Nguyện con sẽ lắng nghe, quan tâm đến cộng đồng của mình và  sống bình an với họ như điều Chúa đã phán dạy cho con.

Bình Luận:

You may also like