Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Đền Và Giúp

Ngày 24 – Đền Và Giúp

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 16:6-18

6 Phái đoàn đi suốt vùng Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì Thánh Linh ngăn họ truyền giảng Đạo Chúa tại Tiểu Á. 7 Đến ngang My-si, họ cố gắng vào xứ Bi-thi-ni nhưng Thánh Linh của Đức Giê-su cũng không cho phép.

8 Vậy họ vượt qua My-si, xuống thành Trô-ách. 9 Ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt nài nỉ: “Xin ông vào xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi!” 10 Sau khi Phao-lô thấy khải tượng này, chúng tôi lập tức tìm cách đi vào xứ Ma-xê-đoan vì kết luận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi truyền bá Phúc Âm tại đó. 11 Đáp tàu tại Trô-ách, chúng tôi chạy thẳng qua Sa-mô-tra-xơ, hôm sau đến Nê-a-bô-li, 12 Từ đó qua Phi-líp ở địa đầu tỉnh Ma-xê-đoan, là một thành thuộc địa La Mã, chúng tôi ở lại thành này vài ngày.

13 Ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành bên bờ sông vì nghĩ rằng đó là nơi nhóm cầu nguyện. Vừa ngồi xuống, chúng tôi nói chuyện với các phụ nữ đến họp. 14 Một bà tên Ly-đi, buôn hàng lụa tía, gốc ở thành Thi-a-ti-rơ, là người có lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Bà nghe và được Chúa mở lòng nên lưu ý những lời Phao-lô giảng dạy. 15 Sau khi cùng với gia đình chịu phép báp-tem, bà tha thiết mời chúng tôi: “Nếu quý ông nhìn nhận rằng tôi trung tín với Chúa, thì xin mời quý ông về nhà tôi trú ngụ!” Rồi bà ép mời vào. 16 Một hôm, đang đi đến nơi cầu nguyện, gặp một cô gái nô lệ bị quỷ bói khoa ám. Cô dùng thuật bói toán thu lợi nhiều cho chủ. 17 Cô cứ theo Phao-lô và chúng tôi, la lớn tiếng: “Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao! Họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi!” 18 Cứ thế nhiều ngày liên tiếp, Phao-lô rất bực mình nên quay lại bảo tà linh: “Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, ta ra lệnh cho ngươi phải xuất khỏi cô này!” Quỷ liền ra khỏi cô ấy ngay giờ phút đó.

SUY GẪM:

C. 9-12 Qua khải tượng, Phao-lô và những người đồng hành được kêu gọi ra đi làm chức vụ tại một nơi mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Đức Chúa Trời đã nhìn tương lai xa hơn, rộng hơn họ có thể. Phao-lô và những người với cùng đi với ông đã không biết rằng quyết định đi đến châu Âu để truyền giáo sẽ có một tác động rất lớn trong lịch sử, nhưng Đức Chúa Trời biết. Nếu sự kêu gọi chắc chắn dành cho bạn, thì cho dù nơi đâu, dù khó khăn hay dễ dàng, hay có thể làm theo sức riêng của bạn cũng không quan trọng. Nếu bạn vâng phục, thì Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm. Trái lại, nếu công việc được làm theo ý riêng của bạn, không có sự ủy thác nơi Đức Chúa Trời và không vì vương quốc của Ngài thì việc làm theo ý riêng của bạn sẽ thất bại mà thôi.

C. 13-15 Đức Chúa Trời đã cho Phao-lô gặp Ly-đi và mở lòng của Ly-đi để vâng phục và tin theo lời của Ngài (c13:48). Thông qua sự giúp đỡ của Ly-đi, họ chuẩn bị cho công cuộc truyền giáo ở Ma-xê-đoan. Thậm chí người ta có kế hoạch rao giảng Phúc âm, nhưng chính Chúa là Đấng cho phép nguời ta nghe và tin nhận. Bông trái Thánh Linh không đến từ cách giảng riêng của chúng ta nhưng chỉ Đức Thánh Linh mới có thể cảm động lòng người.

Cầu nguyện  Dù cho đường con đang đi bị ngăn trở và con muốn từ bỏ, xin hãy giúp con vẫn theo ý muốn của Ngài.

Bình Luận:

You may also like