Home Chuyên Đề Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 4: NGƯỜI MÙ BẨM SINH

Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 4: NGƯỜI MÙ BẨM SINH

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân đoạn Kinh Thánh: Giăng 9:1-17, 24-25, 28-38

Chúa Giê-su phán với những người đang đói Ta là bánh của sự sống (Giăng 6:35). Sau đó Ngài phán, “Ta là sự sáng của thế-gian” (Giăng 9:1-5) Sự sáng chỉ có giá trị với những ai thấy được. Chúa Giê-su đến để ban thị lực cho những ai bị mù thuộc thể. Ngài cũng ban thị lực thuộc linh cho những ai bị mù thuộc linh. Trong các câu Kinh Thánh tiếp theo, chúng ta sẽ thấy những người tưởng là có thị lực thuộc linh, các nhà lãnh đạo tôn giáo, lại là người mù nhiều nhất. Chúng ta sẽ thấy người mù thuộc thể không chỉ thấy được bằng mắt mà còn thấy được thuộc linh. Chúa Giê-su Christ, “sự sáng của thế-gian,” ban thị lực thuộc linh cho tất cả những ai khao khát và hỏi xin Ngài.

Giăng 9:1-5 Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn-đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế-gian, ta là sự sáng của thế-gian.

1. Quan điểm của bạn: Tại sao Chúa Giê-su nhận định chính Ngài là sự sáng khi công bố, “Ta là sự sáng của thế-gian?”

Giăng 9:6-7 Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.

2. Thảo luận: Chúa Giê-su sử dụng phương pháp chữa bệnh kì lạ nào để ban thị lực cho người mù? Ngài đưa ra chỉ dẫn nào cho ông? Kết quả ra sao?

Giăng 9:8-9 Xóm-giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn-mày đều nói rằng: Nầy có phải là người vẫn ngồi ăn-xin đó chăng? Người thì nói: Ấy là hắn; kẻ lại nói: Không phải, song một người nào giống hắn. Người mù nói rằng: Chính tôi đây.

3. Mọi người bày tỏ sự nghi ngờ về phép lạ như thế nào?
a. Họ bảo rằng đấy chỉ là trò lừa đảo.
b. Họ bảo rằng đấy chỉ là ai đó trông giống người mù.

Giăng 9:10-12 Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng: Người tên gọi là Jêsus kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được. Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi không biết.

4. Người mù nói với họ rằng:
a. Người tên gọi là Giê-su kia đã chữa lành ông.
b. Ông tự chữa lành.

Giăng 9:13-16 Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Vả, ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Jêsus đã hòa bùn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người thế nào được sáng mắt lại. Người rằng: Người ấy rà bùn vào mắt tôi, tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát.

5. Một vài nhà lãnh đạo tôn giáo, là người Pha-ri-si, bảo rằng Chúa Giê-su không thể đến từ Đức Chúa Trời bởi vì:
a. Chúa Giê-su sống cuộc đời tội lỗi.
b. Chúa Giê-su chữa lành người mù vào ngày Sa-bát (thứ Bảy), phá vỡ truyền thống Do Thái.

Giăng 9:17 Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên-tri.

6. Trong câu 11, người mù kể Chúa Giê-su là “người … kia.” Còn giờ ông nhắc đến Ngài là ___________________________________________________________________________

Giăng 9:24-25 Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa, mà nói rằng: Hãy ngợi-khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng.

7. Người trước đã từng bị mù nói rằng ông chỉ biết một điều:
a. Ông biết tất cả là về Chúa Giê-su.
b. Ông biết cuộc đời của ông đã được thay đổi nhờ Đấng Christ.

Giăng 9:28 Họ bèn mắng-nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn-đồ người; còn chúng ta là môn-đồ của Môi-se.

8. Để mắng nhiếc người đã được chữa lành, các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng người đó là:
a. Kẻ nói dối và kẻ trộm
b. Kẻ đi theo, môn đồ Chúa Giê-su

Giăng 9:29-33 Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người nầy, thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm! Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính-sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý-muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Nếu người nầy chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết. 

9. Người được lành nói rằng:
a. Chúa Giê-su là kẻ lừa đảo.
b. Đức Chúa Trời chỉ lắng nghe người yêu Ngài và làm theo ý muốn Ngài.
c. Chúa Giê-su hẳn phải đến từ Đức Chúa Trời.

Giăng 9:34 Chúng trả lời rằng: Cả mình ngươi sanh ra trong tội-lỗi, lại muốn dạy-dỗ chúng ta sao! Đoạn, họ đuổi người ra ngoài.

10. Thảo luận: Cuối cùng, các nhà lãnh đạo tôn giáo nói gì với người đàn ông?

Giăng 9:35 Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?

11. Sau đấy, Chúa Giê-su:
a. Không còn quan tâm đến người kia nữa.
b. Đích thân đi tìm người kia.

Giăng 9:36 Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến?

12. Người được lành:
a. Đã bị thuyết phục rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si.
b. Không chắc Chúa có phải là Con của Đức Chúa Trời không, nhưng vẫn tin Ngài.

Giăng 9:37 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi.

13. Quan điểm của bạn: Chúa Giê-su nói gì về chính Ngài với người đàn ông? Tại sao Chúa Giê-su tỏ rõ chính Ngài với người, nhưng lại không tỏ ra cho các nhà lãnh đạo tôn giáo?

Giăng 9:38 Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.

14. Cuối cùng, người được lành:
a. Thờ phượng Chúa Giê-su.
b. Nghi ngờ Chúa Giê-su.
c. Xưng nhận đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế thánh và là Chúa của ông.

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like