Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Hãy Quay Lại Với Đức Chúa Trời Hằng Sống

Ngày 18 – Hãy Quay Lại Với Đức Chúa Trời Hằng Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 14:1-18

1 Tại Y-cô-ni cũng thế, Phao-lô và Ba-na-ba vào hội đường Do Thái giảng luận đến nỗi một số rất đông người Do Thái và người Hy Lạp tin nhận Chúa. 2 Nhưng những người Do Thái không tin theo lại xách động người ngoại quốc, đầu độc tâm trí họ để chống lại các anh em tín hữu. 3 Dù vậy, hai sứ đồ lưu lại đây một thời gian dài, tiếp tục giảng về Chúa cách dũng cảm. Chúa cho các sứ đồ thực hiện các dấu lạ và phép mầu để xác chứng cho Đạo ân sủng của Ngài. 4 Nhưng dân trong thành chia làm hai phe, một phe theo người Do Thái, phe kia theo các sứ đồ. 5 Cả người ngoại quốc lẫn người Do Thái âm mưu với cấp lãnh đạo của họ để ngược đãi và ném đá các sứ đồ. 6 Được tin này hai ông liền lánh qua các thành Lít-tra và Đẹt-bơ thuộc Ly-cao-ni và miền phụ cận. 7 Ở đó họ tiếp tục truyền giảng Phúc Âm. 8 Tại Lít-tra, có một người liệt chân từ lúc sơ sinh không bao giờ đi được. 9 Anh ngồi nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô nhìn chăm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được, 10 Liền lớn tiếng bảo: “Anh hãy đứng thẳng lên trên chân mình!” Anh nhảy lên và bước đi.

11 Đám đông dân chúng thấy việc Phao-lô làm liền reo lên bằng tiếng Ly-cao-ni: “Các thần linh đã hiện thân làm người, xuống thăm chúng ta!” 12 Họ gọi Ba-na-ba là Mộc Tinh Nt: Dia (Zues) và Phao-lô là Thủy TinhNt: Herme  vì ông hướng dẫn cuộc giảng luận. 13 Vị tế lễ của thần Mộc Tinh, có đền thờ ở ngay bên ngoài thành, đem nhiều bò đực và tràng hoa đến cổng thành, định cùng với dân chúng dâng tế lễ cho các sứ đồ.

14 Nghe tin, hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô liền xé áo mình, xông vào giữa đám đông, lớn tiếng kêu gọi: 15 “Thưa quý vị, tại sao lại làm như vậy? Chúng tôi cũng là người như quý vị mà thôi, chỉ truyền giảng Phúc Âm để quý vị lìa bỏ những việc hư không này mà quay về với Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và vạn vật trong đó. 16 Trong các đời trước, Ngài đã để cho tất cả các dân tộc đi theo đường lối của mình. 17 Tuy nhiên, không phải Chúa không để lại các bằng chứng cho Ngài đâu: Ngài tỏ lòng nhân ái cho mưa đổ xuống từ trời, cho mùa màng hoa quả, thực phẩm dồi dào và cho lòng chúng ta đầy dẫy vui mừng.” 18 Nói đến thế mà các sứ đồ cũng phải chật vật lắm mới can ngăn được dân chúng dâng tế lễ cho mình.C. 3 Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ sự dạn dĩ rao truyền lời của Ngài cho dù phải chịu sự bắt bớ từ dân Do Thái, quyền năng làm “các dấu kì và phép lạ” để họ làm chứng về “đạo ân điển” qua cái nhìn của chính họ. Người rao giảng hay các phép lạ chỉ là những công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để bày tỏ lẽ thật của đạo ân điển. Đức Chúa Trời và đạo ân điển của Ngài có được bày tỏ ra trong cộng đồng của bạn hay không?

SUY GẪM:

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 8-10 Đức tin mang đến phép lạ. Đó không phải là khả năng của Phao-lô và Ba-na-ba mà là Đức Chúa Trời, Đấng đang bày tỏ quyền năng của Ngài qua con người của đức tin. Đời sống của chúng ta có thể được đầy dẫy phép lạ của Đức Chúa Trời nếu chúng ta suy gẫm lời của Ngài và bước đi trong đức tin.

C. 11-15 Phao-lô và người đồng hành cùng ông đã không giành vinh hiển của Chúa cho họ. Hơn thế, họ tận dụng cơ hội này để đem những con người thờ lạy thần tượng (những thứ không có giá trị) quay trở lại với Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ngày hôm nay, khi chúng ta bước xuống khỏi ghế vinh quang và tôn cao Đức Chúa Trời, thì cả thế giới cũng sẽ biết rằng chỉ duy Đức Chúa Trời đáng được mọi vinh hiển, ngợi khen và cảm tạ.

Cầu nguyện  Nguyện con sẽ sống một đời sống chỉ để dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.

Bình Luận:

You may also like