Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Vui Mừng Trong Bắt Bớ

Ngày 17 – Vui Mừng Trong Bắt Bớ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 13:44-54 

44 Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành đều họp lại để nghe Đạo Chúa. 45 Thấy đoàn dân đông đảo, những người Do Thái đầy lòng ganh tị, chống đối những điều Phao-lô giảng dạy và nhục mạ ông.

46 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn tuyên bố: “Cần phải truyền Đạo Đức Chúa Trời cho các người trước nhất, vì các người chối bỏ Đạo Chúa và tự xét mình không xứng đáng được sự sống vĩnh phúc nên bây giờ chúng tôi quay sang các dân tộc ngoại quốc. 47 Vì Chúa đã truyền bảo tôi:

“Ta đã lập con lên làm ánh sáng cho các dân tộc,

Để con đem sự cứu rỗi đến tận cùng quả đất.”

EsIs 49:6 48 Nghe lời này, người ngoại quốc hân hoan và tôn vinh Đạo Chúa; những người đã được định để hưởng sự sống vĩnh phúc đều tin nhận Chúa.

49 Đạo Chúa được truyền bá khắp cả miền ấy. 50 Nhưng người Do Thái xách động một số phụ nữ quý phái theo Do Thái giáo và các cấp lãnh đạo của thành phố, xúi giục họ bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ. 51 Để phản ứng lại, hai ông phủi bụi dính chân mình và qua thành Y-cô-ni. 52 Còn các môn đệ Chúa được đầy dẫy Thánh Linh và vui mừng.

SUY GẪM:

C. 47 Như lời của Đấng tiên tri Ê-sai nói đến “sự sáng cho dân ngoại” đã được ứng nghiệm qua sự chịu khổ và sự phục vụ của Chúa Giê-su (Ê-sai 42:6; Lu-ca 2:32). Phao-lô đã thành công trong công tác “sự sáng cho dân ngoại” và đem Phúc âm đến cùng trái đất. Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta đem ánh sáng vào nơi tối tăm và Ngài muốn kêu gọi dân Ngài từ sự chết bước vào sự sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 46, 48 Những ai chối bỏ lời của Đức Chúa Trời sẽ không thể nhận được sự sống đời đời nhưng những “ai đã được chọn” sẽ tin và nhận được sự sống đời đời. Điều này nhấn mạnh rằng cả sự chọn lựa của Chúa và trách nhiệm của con người đều phải đáp ứng tương xứng. Chúng ta không nên đánh giá thấp sứ mạng truyền giáo về những tư tưởng là số phận của con người đã được ấn định trước, nhưng cũng cần phải tránh thái độ của thế gian là chỉ phụ thuộc vào các chiến lược phát triển mang tính con số dựa trên những suy nghĩ riêng của chúng ta.

C. 49, 52 Các nhà truyền giáo bị bắt bớ và bị nhục mạ tại nơi họ ở, nhưng họ không bám vào những điều đó, mà vẫn vui mừng và đầy dẫy Thánh Linh. Họ tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu con người khỏi sự chết và không sự cản trở nào có thể ngăn cản được Phúc âm trải rộng đến cùng trái đất.

Cầu nguyện  Con tin Đức Chúa Trời là Đấng cứu chuộc con người ngày hôm nay. Xin Chúa giúp con sống như “sự sáng cho dân ngoại”.

Bình Luận:

You may also like