Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Bước Theo Với Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Ngày 19 – Bước Theo Với Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 14:19-28

19 Bấy giờ có mấy người Do Thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni đến, xách động dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, nên kéo xác bỏ ra bên ngoài thành. 20 Nhưng trong khi các môn đệ Chúa xúm quanh, Phao-lô vùng dậy, đi vào thành. Hôm sau, ông cùng đi với Ba-na-ba qua Đẹt-bơ. 21 Họ truyền bá Phúc Âm trong thành ấy, khiến nhiều người tin Chúa. Rồi quay lại Lít tra, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22 Các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được Nước Đức Chúa Trời. 23 Sau khi cử các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, cầu nguyện và kiêng ăn, hai sứ đồ giao thác các tín hữu cho Chúa, là Đấng họ đã tin. 24 Vượt qua Bi-si-đi, đến xứ Bam-phi-li, 25 Họ giảng Đạo Chúa ở Bẹt-ga, rồi xuống hải cảng A-ta-li đáp tàu đi An-ti-ốt.

26 Đây chính là nơi họ từng được ủy nhiệm cho ân sủng của Đức Chúa Trời để thực hiện các công tác vừa mới làm xong. 27 Về đến nơi, họ triệu tập Hội Thánh, báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với mình và xác nhận rằng Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân tộc ngoại quốc. 28 Họ cứ ở lại đây với các môn đệ Chúa một thời gian khá lâu.

SUY GẪM:

C. 19, 20 Phao-lô bị người Do Thái, là những người theo ông suốt chặng đường từ thành An-ti-ốt và Y-cô-ni ném đá cho đến chết. Nhưng ông đã kinh nghiệm được sự chữa lành tuyệt vời và vùng “đứng dậy” trước các môn đồ, “ngày hôm sau” ông đi đến thành Đẹt-bê. Đây là phép lạ chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời là Đấng can thiệp và chăm sóc ông giống như Đức Chúa Trời đã khiến Con Ngài từ kẻ chết sống lại (II Ti-mô-thê 3:11). Nếu Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì cho dù phải đối diện với bất cứ điều gì chúng ta cũng không thất bại (II Cô-rinh-tô 4:9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 21 Phao-lô và người đồng hành cùng ông đã quay trở lại thành phố mà ông dường như không thể thoát được để tránh khỏi cái chết. Ông đi thăm những người đã tiếp nhận Phúc âm và khích lệ họ. Điều này cũng bởi họ đã gặp gỡ Chúa Giê-su, là Đấng đã giành chiến thắng trên sự chết và ban cho họ những trải nghiệm về sự phục sinh. Liệu tôi có lo lắng hay phàn nàn trong những ngày này vì thiếu đức tin nơi quyền năng của sự phục sinh hay không?

C. 22 Các nhà truyền giáo yêu cầu hai điều nơi hội chúng: giữ đức tin và chịu đựng mọi khó khăn mà họ phải đối diện trước khi bước vào Vương quốc Thiên đàng. Chúa Giê-su đã bước vào con đường này (Lu-ca 9:22; 17:25; 22:37), theo sau Ngài là Phao-lô và Ê-tiên. Cũng như vậy, họ sẽ phải trải qua những cơn sóng của sự khó khăn. Bạn có đức tin nhận biết rằng, bạn sẽ đối diện với nhiều khó khăn không?

Cầu nguyện  Nguyện con sẽ vững vàng trong những hoàn cảnh khó khăn, xin Chúa giúp con kinh nghiệm công việc của Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Bình Luận:

You may also like