Home Chuyên Đề Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 3: Đám Đông Bị Đói

Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 3: Đám Đông Bị Đói

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân đoạn Kinh Thánh: Giăng 6:1-15, 5-31, 35, 40-41, 67-69

Trong suốt cuộc đời trên đất của Chúa Giê-su, nhiều người đi theo Ngài vì phép lạ và lợi ích vật chất họ nhận được từ Ngài. Buồn thay, có nhiều người không theo Ngài bởi yêu Ngài, mà vì họ mong sẽ nhận được lợi ích vật chất từ Ngài. Sự sống thuộc linh, sự sống đời đời, dành cho những ai yêu Chúa Giê-su và sẵn lòng dâng cuộc đời mình cho Ngài. Người Cơ-đốc nhân thật không phải là người đi theo đám đông, ngay cả khi đám đông thích đi theo tôn giáo. Điều này đã được thấy trong sự kiện Kinh Thánh bạn sẽ được học ngay bây giờ.

Giăng 6:1-2 Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.

1. Thảo luận: Tại sao nhiều người đi theo Chúa Giê-su?

Giăng 6:3-5 Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn-đồ. Vả, lễ Vượt-qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?

2. Sau khi Chúa Giê-su dạy dỗ đám đông:
a. Ngài tưởng Ngài có thể kiếm tiền bằng cách bán bữa trưa cho họ.
b. Ngài muốn cho họ ăn vì Ngài quan tâm đến họ.

Giăng 6:6-9 Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn-đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch-nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?

3. Thảo luận: Phi-líp và Anh-rê gặp phải vấn đề nào khiến họ tưởng không thể cho đám đông ăn?

Giăng 6:10-15 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân-phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no-nê, Ngài phán với môn-đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn-đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch-nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên-tri phải đến thế-gian. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.

4. Điền dấu “X” vào câu đúng?
a. Cuối cùng họ cũng tìm thấy bánh mì ở cửa hàng bán bánh.
b. Họ dùng của dâng là đồ ăn của một cậu bé để cho mọi người ăn.
c. Chúa Giê-su sai môn đồ chia đồ ăn Ngài đã chúc phước và trao cho họ.
d. Mọi người nói đó là trò lừa đảo.
e. Chúa Giê-su rời đi nhanh chóng vì mọi người muốn tôn Ngài làm vua.

Giăng 6:25, 26 Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. 

5. Thảo luận: Theo Chúa Giê-su, tại sao mọi người tìm kiếm Ngài?

Giăng 6:27 Hãy làm việc, chớ vì đồ-ăn hay hư-nát, nhưng vì đồ-ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn-tín của mình.

6. Chúa Giê-su dạy rằng họ nên:
a. Tập trung vào những nhu cầu vật chất.
b. Đảm bảo chính họ có được sự sống đời đời.

Giăng 6:28-31 Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công-việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công-việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công-việc gì? Tổ-phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. 

7. Quan điểm của bạn: Đám đông muốn điều gì nhất: một phép lạ khác để họ tin Chúa Giê-su hay là có thêm bánh miễn phí? Đức Chúa Trời muốn chúng ta chọn điều gì nhất?

Giăng 6:35 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

8. Theo bạn, Chúa Giê-su muốn phán điều gì khi Ngài bảo dân sự Ngài là “Bánh của sự Sống.”

Giăng 6:40 Đây là ý-muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau-rốt.

9. Theo Chúa Giê-su, đấy là ý muốn của Đức Chúa Trời cho ai tin Chúa Giê-su, chỉ tin cậy Ngài mà không phải ai khác, thì được _________________________________________________.

Giăng 6:41 Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lằm-bằm về Ngài.

10. Mọi người đáp ứng như thế nào?
a. Họ chỉ trích Chúa Giê-su, vì Ngài ban cho chính Ngài là bánh từ Trời thay vì cho thêm bánh.
b. Họ tuyên bố đức tin nơi Chúa Giê-su là Cứu Chúa của họ.

Giăng 6:67-68 Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ-đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời.

11. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng:
a. Họ không theo Chúa Giê-su nữa.
b. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất ban cho sự sống đời đời.

Giăng 6:69 Chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

12.Thảo luận: Cuối cùng Phi-e-rơ nói gì về Chúa Giê-su?

13. Theo bạn, đám đông và những người thực sự theo Chúa Giê-su có sự khác biệt về:
a. Điều họ muốn từ Chúa Giê-su
b. Tình yêu của họ cho Chúa Giê-su
c. Sự trung tín theo Chúa Giê-su của họ

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like