Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Lời Mời Đến Với Đức Tin

Ngày 16 – Lời Mời Đến Với Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 13:32-43

32 Chúng tôi báo tin mừng cho quý vị: Điều Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ chúng ta, 33 Ngài đã thực hiện cho chúng ta là dòng dõi họ, bằng cách khiến Đức Giê-su sống lại như Thánh Thi thứ nhì đã chép:

“Ngươi là con Ta,

Ngày nay Ta đã sinh ngươi.”

Thi Tv 2:7 34 Sự kiện Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, không bị rữa nát bao giờ, đã được phán:

“Ta sẽ cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà Ta đã hứa với Đa vít.”Es 55:3;
35 Do đó, trong một chương khác, Kinh Thánh lại nói:

“Chúa sẽ không cho Đấng Thánh của Ngài bị rữa nát.”

Thi Tv 16:10 36 Nhưng sau khi phục vụ Đức Chúa Trời theo ý Ngài trong thời đại mình, vua Đa-vít đã chết, được chôn cất bên cạnh tổ tiên, và phải bị rữa nát. 37 Còn Đấng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại thì không bao giờ bị rữa nát. 38 Vậy, thưa anh em, xin nhận thức rằng chính nhờ Đức Giê-su mà ơn tha tội được công bố cho các anh em. 39 Tất cả những ai tin Ngài đều được tuyên xưng công chính về mọi điều mà Kinh Luật Môi-se không thể nào tuyên xưng công chính được. 40 Vậy hãy coi chừng để khỏi bị mắc phải điều các tiên tri Chúa đã cảnh cáo:

41 “Hỡi những kẻ khinh miệt, xem đây!

Hãy kinh ngạc và chết đi!

Vì trong thời các ngươi, Ta sẽ làm một việc,

Dù nghe ai nói các ngươi cũng không tin!”

HaKb 1:5 42 Khi ra về, dân chúng yêu cầu hai ông ngày Sa-bát sau, cũng giảng luận thêm cho họ nghe các điều ấy nữa. 43 Cuộc họp đã tan, nhiều người Do Thái và người ngoại quốc theo Do Thái giáo đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông chuyện trò với họ và khích lệ họ cứ tiếp tục sống theo ân sủng của Đức Chúa Trời.

SUY GẪM:

C. 32, 33 Đức Chúa Trời đem con Ngài là Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại và để ngồi bên hữu mình. Ngài để Chúa Giê-su làm vua và là Chúa của Vương quốc Đức Chúa Trời (c5:31). Điều này đúng như đã được tiên tri trong Thi thiên 2:7, Chúa Giê-su được trao quyền cai trị để đoán xét các quyền lực ác chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

C. 34-37 Chúa Giê-su đã sống lại, Ngài được ban cho một thân thể không hề hư nát và Ngài ban cho chúng ta “lời hứa thánh đã phán” (c.34) được hứa cho Đa-vít (Ê-sai 55:3). Bây giờ, chúng ta có thể ở cùng Đức Chúa Trời đời đời và vui hưởng sự sống phục sinh (Thi thiên 16:10). Bạn có đang kinh nghiệm sự cai trị của Vua hằng sống của chúng ta và Chúa Giê-su trong từng giây phút không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 38, 39 Những ai tin sự phục sinh của Chúa Giê-su sẽ nhận được sự tha tội và được gọi là người công bình. Không có sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su thì mọi việc làm và những lời tiên tri trong Cựu ước sẽ không có ý nghĩa gì, và không một ai có thể giữ được hết các điều răn để phục hồi lại mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời và giữ được nó. Bạn đã nhận được sự tự do khỏi tội lỗi trong quá khứ qua Chúa Giê-su là Đấng đã phục sinh chưa? Bạn có làm chứng về đời sống công bình mà bạn đang vui hưởng nhờ việc phục hồi mối quan hệ với Chúa hay không?

Cầu nguyện  Con vui mừng trong ân điển Ngài vì nó ban cho chúng con sự sống phục sinh, giúp chúng con không sống vì những điều ở thế gian này là những thứ sẽ không còn lại.

Bình Luận:

You may also like