Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Chúa Giê-Xu Làm Trọn Lời Hứa Của Đức Chúa Cha

Ngày 15 – Chúa Giê-Xu Làm Trọn Lời Hứa Của Đức Chúa Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 13:13-31

13 Từ Ba Phô, Phao-lô và các bạn đồng hành đáp thuyền đi Bẹt-ga, thuộc Bam-phi-li. Đến đây, Giăng bỏ họ quay về Giê-ru-sa-lem. 14 Từ Bẹt-ga, họ đi đến tận An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi. Nhằm ngày Sa-bát, họ vào ngồi trong hội đường của người Do Thái. 15 Sau khi đọc Kinh Luật và Kinh Tiên Tri, các nhân viên quản trị hội đường cho mời họ và nói: “Thưa các anh em, nếu ai có lời khích lệ hội chúng thì xin cứ phát biểu!”
16 Phao-lô đứng dậy, đưa tay ra hiệu và nói: “Thưa người Y-sơ-ra-ên và các người kính sợ Đức Chúa Trời, xin nghe tôi trình bày. 17 Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên đã chọn tổ phụ chúng ta và cho họ thịnh đạt trong thời gian ngụ tại đất Ai-cập. Ngài dùng tay quyền năng cao cả dìu dắt họ ra khỏi nước này. 18 Ngài chịu đựng họ trong đồng hoang suốt bốn mươi năm. 19 Ngài tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Ca-na-an và cho họ thừa hưởng đất nước ấy. Thời kỳ này độ bốn trăm năm mươi năm. 20 Sau đó, Ngài ban cho họ các thẩm phán cho đến đời tiên tri Sa-mu-ên. 21 Lúc ấy họ đòi xin một vị vua. Đức Chúa Trời cho Sau-lơ, con trai của Kích, thuộc chi tộc Bên-gia-min, lên ngôi vua và trị vì bốn mươi năm. 22 Rồi Ngài loại Sau-lơ và đặt Đa-vít lên ngôi, là người được Ngài chứng nhận:

“Ta đã tìm thấy Đa-vít, con Gie-sê, Thi Tv 89:20 người mà Ta hài lòng, ISa1Sm 13:14
Người sẽ thực hiện tất cả ý định của Ta.”Es 44:28;
23 Do dòng dõi của Đa-vít, Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su theo lời hứa của Ngài. 24 Trước khi Đức Giê-su xuất hiện, Giăng đã tuyên bố cho toàn dân Y-sơ-ra-ên phép báp-tem ăn năn tội. 25 Khi gần hoàn thành nhiệm vụ, Giăng tuyên bố:

“Các người nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là Đấng đó, nhưng kìa, Ngài đến sau tôi, tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài.”

26 Thưa các anh em là dòng dõi Áp-ra-ham và những người kính sợ Đức Chúa Trời, Đạo cứu rỗi này đã được ban bố cho chúng ta. 27 Vì dân cư Giê-ru-sa-lem và các nhà lãnh đạo của họ không nhận biết Đức Giê-su nhưng khi lên án Ngài, họ lại làm ứng nghiệm lời các tiên tri của Chúa vẫn được đọc mỗi ngày Sa-bát. 28 Dù không tìm thấy lý do nào để kết án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát xử tử Ngài. 29 Khi họ đã làm trọn tất cả những lời đã chép về Ngài, họ hạ xác Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong một ngôi mộ. 30 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, 31 Và những người đã theo Ngài từ miền Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem được thấy Ngài trong nhiều ngày. Hiện nay, họ đều làm chứng về Ngài trước dân chúng.


SUY GẪM:

C. 17-23 Đức Chúa Trời lựa chọn dân của Ngài, cứu và lập giao ước cùng với họ, dẫn họ vào trong đồng vắng và vào xứ Ca-na-an. Ngài hứa về một vương quốc đời đời qua Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:12-16), cuối cùng lời hứa đó được làm qua dòng dõi của Đa-vít và Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đến với cương vị là Đấng cứu rỗi cho dân Y-sơ-ra-ên. Đây thật là ân điển thương xót cho dân Y-sơ-ra-ên, là dân luôn khước từ Ngài và lằm bằm. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng chân thật. Ngài phán rằng, lời hứa này không chỉ dành riêng cho dân Do Thái mà Đấng Mê-si sẽ đến với bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giê-su là Chúa và là Đấng cứu chuộc. Nếu như mọi công việc và lịch sử đã bày cho thấy để cứu chúng ta thì chúng ta có thể làm gì ngoài việc ngợi khen Chúa.

C. 27-29 Đức Chúa Trời sử dụng ngay cả những người chối bỏ Đấng Mê-si, bất tuân lời Chúa và làm những điều ác để đạt được ý muốn của mình. Đức Chúa Trời không cho phép những khó khăn của dân Ngài đi đến kết cục thất bại trong lẽ thật để cho sự thành công của thế gian không phải là thứ đời đời.

C. 30, 31 Chúa Giê-su sống lại từ sự chết và Ngài được ban cho ngôi cai trị đời đời giống như lời Chúa đã hứa với Đa-vít. Không có sự phục sinh sẽ không có sự làm trọn lời hứa và hi vọng. Sự phục sinh của Chúa Giê-su thực sự là tin tốt lành cho nhân loại đang nằm dưới sự chết.

Cầu nguyện  Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sứ điệp cứu rỗi vui mừng này, và chúng con sẽ mang Tin lành này đến với những người khác, là những người chưa biết về nó

Bình Luận:

You may also like