Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Nhận Biết Ơn Cứu Rỗi Người Ngoại

Ngày 10 – Nhận Biết Ơn Cứu Rỗi Người Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 11:1-18

 

1 Các sứ đồ và anh em tín hữu khắp xứ Giu-đê nghe tin người ngoại quốc cũng đã tiếp nhận Đạo Đức Chúa Trời. 2 Khi Phê-rơ lên Giê-ru-sa-lem, các tín hữu đã chịu cắt bì chỉ trích ông rằng: 3 “Ông vào thăm nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn với họ!”

4 Phê-rơ tường thuật thứ tự mọi việc diễn biến cho họ nghe: 5 “Hôm ấy, tôi ở thành phố Giốp-bê, đang cầu nguyện thì trong một cơn xuất thần, tôi được thấy khải tượng. Có vật gì giống như tấm khăn lớn, buộc bốn góc, từ trời hạ xuống tận nơi tôi. 6 Nhìn vào, tôi nhận thấy đủ các loài vật bốn chân, loài dã thú, loài bò sát và loài chim trời. 7 Tôi nghe một tiếng nói bảo tôi: “Phê-rơ, con hãy đứng dậy, làm thịt mà ăn!”

8 Tôi thưa: “Lạy Chúa, không được đâu! Vì con chẳng bao giờ ăn món gì ô uế hoặc không tinh sạch!” 9 Tiếng từ trời lại bảo tôi lần thứ nhì: “Đừng coi những vật Đức Chúa Trời đã thanh tẩy là ô uế!’ 10 Việc đó lập lại ba lần, rồi tất cả được thu lên trời.

11 Ngay lúc ấy có ba người mà người ta phái từ Sê-sa-rê đến mời tôi, đến đứng trước cửa nhà. 12 Đức Thánh Linh bảo tôi đi với họ, đừng nghi ngại gì. Có sáu anh em này cùng đi với tôi và chúng tôi vào nhà người ấy.

13 Ông ta thuật cho chúng tôi rằng ông đã thấy một thiên sứ xuất hiện tại nhà mình mà bảo: “Hãy sai người đến Giốp-bê tìm Si-môn gọi là Phê-rơ. 14 Người ấy sẽ bảo cho ông biết lời Chúa; nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu.

15 Tôi vừa bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ cũng như trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi nhớ lại lời Chúa dạy: “Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước nhưng các con sẽ được báp-tem bằng Đức Thánh Linh?” 17 Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ ân tứ giống hệt như ân tứ Ngài đã ban cho chúng ta ngày trước, khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời?” 18 Nghe vậy, họ thôi chỉ trích Phê-rơ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: “Thế là Đức Chúa Trời cũng đã ban cho các dân tộc ngoại quốc lòng ăn năn để được sống!”

SUY GẪM:

C. 4-17 Ban ân sủng cứu rỗi cho cả những người ngoại, Đức Chúa Trời hiện hữu cách quyền năng trong mọi công việc và thực thi những điều vĩ đại. Chúa cho Phê-rơ thấy khải tượng khiến ông có thể nhìn nhận lại định kiến tôn giáo trước kia của mình và nhận lãnh lòng quyết tin vào lời Ngài. Chúa cũng ghi nhận đến từng chi tiết trong đời sống của Cọt-nây và cho phép ông đến gặp Phê-rơ để được nghe lời Ngài. Tất cả những điều này xảy đến không phải là hoạch định kĩ lưỡng hay cảm xúc của con người mà chính là bởi quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời. Không ai ngăn cản được công việc của Ngài. Hãy cùng ngợi khen Chúa, Đấng đang hiện hữu trong đời sống chúng ta bởi sự cứu chuộc và nguyện ân sủng này có thể được thấy qua mục vụ mà chúng ta đang làm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 2,3 Khi những tín hữu đã chịu phép cắt bì nghe tin rằng giờ đây người ngoại cũng có thể được nhận lãnh lời Chúa, họ không vui và quay ra chỉ trích Phê-rơ đã có mối thông công với người ngoại. Họ không quan tâm đến mục vụ truyền giáo của Phê-rơ mà chỉ quan tâm đến việc Phê-rơ đã cùng ăn với những người ngoại. Hãy kiểm tra tấm lòng, liệu bạn có ngăn trở việc rao giảng Tin lành bởi những định kiến và nguyên tắc rập khuôn của mình hay không.

Cầu nguyện  Dẫu rằng có những điều con không thể hiểu thấu, nhưng nếu đó là ý muốn của Chúa thì con nguyện rằng mình sẽ thực thi không chút trễ nải.

Bình Luận:

You may also like