Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Sự Sáng Lập Hội Thánh An-ti-ốt

Ngày 11 – Sự Sáng Lập Hội Thánh An-ti-ốt

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 11:19-30

 

19 Các tín hữu phải di tản trong cuộc bắt bớ do vụ Sê-tiên đi qua xứ Phê-ni-xi, đảo Síp và An-ti-ốt, nhưng chỉ truyền giáo cho người Do Thái mà thôi. 20 Tuy nhiên, vài người trong số ấy, gốc ở Síp và Sy-ren đến An-ti-ốt và bắt đầu truyền giảng Phúc Âm về Chúa Giê-su cho người ngoại quốc.

21 Quyền năng Chúa ở cùng họ nên một số đông người tin nhận và quay về với Chúa.

22 Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem nghe tin, liền phái Ba-na-ba đến An-ti-ốt. 23 Đến nơi được chứng kiến ân sủng của Đức Chúa Trời, ông vui mừng, khích lệ tất cả anh em quyết tâm kiên trì theo Chúa. 24 Vì Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Số người tin Chúa lại gia tăng rất nhiều. 25 Ba-na-ba đi Tạc-sơ tìm Sau-lơ. 26 Tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ về An-ti-ốt. Suốt một năm, Ba-na-ba và Sau-lơ họp với Hội Thánh và giảng dạy cho nhiều người. Tại An-ti-ốt, lần đầu tiên, các tín hữu được gọi là Cơ-đốc nhân.

27 Trong thời gian ấy, có vài nhà tiên tri từ Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt. 28 Một người tên A-ga-bút đứng dậy và cậy quyền năng Thánh Linh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra khắp nơi có cư dân (Nạn đói này xảy ra dưới triều Cơ-lốt). 29 Các môn đệ Chúa quyết định mỗi người sẽ tùy khả năng gửi quà cứu trợ các anh em tín hữu tại Giu-đê. 30 Họ thực thi công cuộc cứu tế, nhờ Ba-na-ba và Sau-lơ chuyển giao tặng phẩm cho các trưởng lão.

SUY GẪM:

C. 19, 20 Tên gọi khác cho sự nguy hiểm ấy là “cơ hội”. Vì cớ Ê-tiên nên sự bắt bớ mạnh mẽ đến với Hội thánh, làm cho các môn đồ bị tản lạc. Nhưng họ đã đi khắp nơi và bắt đầu chức vụ rao giảng Phúc âm, phần lớn là mở rộng đến với người dân Do Thái. Điều này là bởi họ vẫn có những định kiến đối với người ngoại. Một số người đã đem sứ điệp Phúc âm đến cho người ngoại ở thành An-ti-ốt. Đức tin vững vàng của những người này là họ đã bỏ đi những định kiến, khuôn mẫu, đem Tin lành đi và được kết quả là sự sáng lập nên Hội thánh An-ti-ốt, là nền tảng chức vụ cho người ngoại. Ngày hôm nay, đó là những trái Thánh Linh tuyệt vời nảy nở trong đời sống của những người xung quanh bạn, họ là những người đã bỏ đi những định kiến, quan niệm cũ và áp dụng Phúc âm cho đời sống của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 25, 26 Ba-na-ba nhận ra rằng một mình ông làm chức vụ là không thể khi Hội thánh An-ti-ốt phát triển lên, do vậy ông đã đưa Sau-lơ từ thành Tạt-sơ về và để Sau-lơ tham gia vào chức vụ. Ông đánh giá cao khả năng của người khác và đặt để quyền lãnh đạo cho người được dấy lên làm những công việc lớn lao. Qua sự hỗ trợ của Ba-na-ba và Sau-lơ, Hội thánh An-ti-ốt ngày càng phát triển ổn định hơn và các tín hữu ở đó được gọi là Cơ đốc nhân (những người theo Chúa Giê-su). Hãy cùng chung sức để cộng đồng của chúng ta cũng bày tỏ ra sự lãnh đạo đẹp đẽ ấy, là nhận biết sức mạnh của người khác và đồng công với họ.

Cầu nguyện  Nguyện năng quyền của Chúa ở giữa vòng chúng con, xin giúp chúng con mở mang Tin lành của Chúa Giê-su với sức mạnh ngày càng lớn hơn

Bình Luận:

You may also like