Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 27: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Thành Tín

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 27: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Thành Tín

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Thành Tín

Sự thành tín của Chúa

Sự thành tín của Chúa là cái khiên cho chúng ta (Thi thiên 91:4) và được trao cho mọi thế hệ (Thi thiên 100:5). Chúa thành tín đời đời (Thi thiên 146:6). Ngài thực hiện kế hoạch của Ngài với sự thành tín (Ê-sai 25:!). Sự thành tín Ngài đảm bảo Ngài sẽ làm thành mọi hứa nguyện (2 Cô-rinh-tô 1:20).

Trong đồng vắng, Môi-se đã khích lệ dân sự tin cậy Chúa thành tín sẽ làm thành điều Ngài hứa (Phục truyền luật lệ ký 7:7-9).

Chúa chân thật – Giăng 14:6, Ê-sai 65:16, Xuất Ai Cập ký 34:6, Thi thiên 19:9, Giăng 17:17, Khải huyền 16:7, Dân số ký 23:19.

Chúa không đổi – Thi thiên 102:26-27, Ma-la-chi 3:6, Gia-cơ 1:17, Xuất Ai Cập ký 3:14.

Chúa đời đời – Giê-rê-mi 10:10, Thi thiên 102:12, 90:2.

Bạn có thể tin cậy Ngài

Chúa thành tín

1 Ti-mô-thê 2:13, Thi thiên 36:5, 89:2; Ê-sai 40:8, Hê-bơ-rơ 10:23, 1 Giăng 1:9, 1 Cô-rinh-tô 10:13, Thi thiên 143:1, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

Sự thành tín của Chúa là nguồn hi vọng

Khi than khóc cho Giê-ru-sa-lem, Giê-rê-mi đã có sự trông cậy nơi Chúa (Ca thương 3:19-23).

Đáp ứng sự thành tín của Chúa

Có hai bước đáp ứng. Một là tin cậy Ngài. Hai là học theo Ngài. Hãy trung tin làm phần của mình, và trung tín với Ngài và dân sự Ngài.

Mọi điều về Chúa nói về sự thành tín Ngài. Điều này mang đến cho chúng ta hi vọng không rung chuyển.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Sự không đổi, chân thật và đời đời của Chúa đóng góp vào sự thành tín Ngài như thế nào?
  2. Khía cạnh nào của sự thành tín Chúa bạn được khích lệ nhất?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like