Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Chúa Thánh Linh Giải Quyết Nan Đề

Ngày 28 – Chúa Thánh Linh Giải Quyết Nan Đề

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 6:1-15

 

Cuộc Cứu Tế Người Nghèo Khổ

1 Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do Thái phàn nàn về người Do Thái bản xứ vì các quả phụ trong nhóm họ bị bỏ bê trong việc cung cấp vật thực hằng ngày. 2 Mười hai Sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố: “Bỏ việc phục vụ Lời của Đức Chúa Trời để đi hầu bàn là điều không nên làm. 3 Vậy thưa anh em, xin hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này. 4 Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa.”

5 Toàn thể tín hữu rất hài lòng với đề nghị này. Họ chọn Ê-tiên (người đầy dẫy đức tin và Thánh Linh) Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-nô, Ty-môn, Bác-mê-na, và Ni-cô-la (người tân tòng quê ở An-ti-ốt), 6 rồi trình diện họ trước các Sứ đồ. Các Sứ đồ cầu nguyện và đặt tay trên các người ấy.

7 Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem gia tăng nhiều lắm, cả một số đông các thầy tế lễ cũng thuận phục Đạo.

8 Ê-tiên đầy dẫy ân sủng và quyền năng Đức Chúa Trời, thực hiện nhiều phép mầu và dấu lạ vĩ đại giữa dân chúng. 9 Một số hội viên của Hội Đường Tự Do hợp với các người ở Sy-ren, A-lê-xan-đơ-ri, Si-li-si và Tiểu Á tranh luận với Ê-tiên. 10 Nhưng họ không chống lại nổi trí khôn cùng Đức Thánh Linh mà Ê-tiên nhờ cậy để nói; 11 nên họ ngầm xúi giục mấy người tố cáo: “Chúng tôi đã nghe nó xúc phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời!”

12 Vậy họ xách động quần chúng, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật, rồi bắt Ê-tiên giải ra trước Hội Đồng 13 và đặt nhân chứng khai man rằng: “Tên này liên tục nói những lời chống nghịch Đền Thánh và Kinh Luật; 14 vì chúng tôi nghe nó bảo: ‘Jê-sus, người Na-xa-rét, sẽ phá hủy nơi này và cải cách phong tục mà Môi-se đã truyền cho chúng ta.’ ” 15 Tất cả các hội viên có mặt trong Hội Đồng chăm chú nhìn Ê-tiên, thấy gương mặt ông sáng rực như dung nhan thiên sứ.

SUY GẪM:

C. 2,4  Mười hai Sứ đồ triệu tập các tín hữu để xác nhận điều cốt lõi của hội chúng. Nếu họ dành tất cả quan tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ rao giảng Lời Chúa, họ sẽ không còn thời gian để giải quyết các vấn đề khác trong cộng đồng. Tất nhiên, nếu các lãnh đạo Hội thánh không đặt ưu tiên cao nhất vào việc giảng dạy Kinh Thánh và cầu nguyện song tốn công sức vào những vấn đề khác ắt Hội thánh sẽ mất đi sức mạnh thuộc linh. Hãy nhắc nhở nhau rằng Hội thánh chúng ta phải luôn tập trung vào Lời Chúa và sự cầu nguyện hơn bất kỳ vấn đề nào khác.

C. 3  Các Sứ đồ nhìn nhận khả năng giới hạn của mình và đề nghị các môn đồ khác giúp đỡ. Họ lựa chọn những người tình nguyện và có khả năng đảm nhận trách nhiệm ẩm thực. Ngay cả các Sứ đồ cũng không thể làm ổn tất cả mọi việc. Những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh biết sẻ chia trọng trách cùng những người khác cũng đầy dẫy Thánh Linh như vậy.

C. 10  Ê-tiên là một nhà truyền giảng nói năng khôn ngoan và đầy Thần Chúa. Do đó nội dung sứ điệp Phúc âm ông rao giảng luôn lấy Chúa Jê-sus làm trọng tâm. Nếu chúng ta không có sức mạnh và khả năng trong lời rao giảng hoặc viết lách, có thể nguyên cớ vì chúng ta chưa được đầy dẫy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm đầy chúng ta bởi Thần Ngài khi chúng ta tương giao qua lời nói và văn tự.

Cầu nguyện  Xin giúp chúng con để tâm đến điểm yếu trong cộng đồng và giải quyết điểm yếu đó bằng sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like