Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Con Đường Được Chúa Dẫn Dắt

Ngày 29 – Con Đường Được Chúa Dẫn Dắt

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 7:1-16

 

Ê-tiên Trước Hội Đồng

1 Vị trưởng tế hỏi: “Các lời tố cáo đó có đúng không?” 2 Ê-tiên đáp: “Thưa quí anh, quí cha, xin nghe tôi trình bày. Đức Chúa Trời vinh quang đã hiện ra gặp tổ phụ chúng ta là Áp-ra-ham khi người còn ở xứ Lưỡng Hà, trước khi cư trú tại Cha-ran và 3 bảo người: ‘Hãy ra khỏi đất nước ngươi và từ giã bà con ngươi mà đi vào miền đất mà Ta sẽ chỉ cho.’

SaSt 12:1

4 Áp-ra-ham liền ra khỏi xứ Canh-đê và đến cư trú tại Cha-ran. Sau khi thân phụ qua đời, Đức Chúa Trời khiến người di cư qua miền đất này, là xứ quý vị đang ở. 5 Chúa chẳng cho người sản nghiệp nào, dù một mảnh đất đặt bàn chân cũng không, nhưng Chúa hứa sẽ cho người và dòng dõi người làm chủ miền đất này, mặc dù lúc ấy người chưa có con. 6 Đức Chúa Trời phán dạy rằng:

‘Dòng dõi con sẽ kiều ngụ trong đất nước người, sẽ bị họ bắt làm nô lệ và bạc đãi suốt bốn trăm năm.

7 Nhưng Ta sẽ phán xét dân tộc mà họ phục dịch. Sau đó, dòng dõi con sẽ ra đi và thờ phượng Ta tại nơi này.’

SaSt 15:13-14

8 Rồi Chúa lập giao ước cắt bì với người. Vậy Áp-ra-ham sinh Y-sác và cắt bì cho con vào ngày thứ tám. Y-sác sinh Gia-cốp, Gia-cốp sinh mười hai con là các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên.

9 Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép nên bán người qua Ai-cập. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người 10 và giải thoát người khỏi tất cả các hoạn nạn, ban cho người được ân huệ và khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. Pha-ra-ôn cử người làm tể tướng thống lãnh Ai-cập và cả hoàng gia.

11 Nhưng nạn đói xảy ra khắp đất Ai-cập và Ca-na-an, gây tai họa lớn, các tổ phụ chúng ta không tìm ra thực phẩm nữa. 12 Nghe tin Ai-cập còn lúa gạo, Gia-cốp sai các trưởng tộc chúng ta xuống đó lần thứ nhất. 13 Đến lần thứ nhì, Giô-sép tiết lộ cho các anh em biết mình là ai, và Pha-ra-ôn được biết về gia đình Giô-sép. 14 Giô-sép sai người mời Gia-cốp cha mình và toàn thể gia đình gồm bảy mươi lăm người tất cả. 15 Gia-cốp xuống Ai-cập. Sau đó, người và các trưởng tộc đều qua đời. 16 Người ta dời mộ họ về Si-chem, cải táng tại khu mộ mà Áp-ra-ham đã trả tiền mua của các con trai Hê-mô ở Si-chem.

SUY GẪM:

C. 9-16  Bỏ qua sự bất tuân và gian ác của các thời tổ phụ, Đức Chúa Trời vẫn thành tín làm trọn lời hứa của Ngài. Ê-tiên xác chứng rằng Giô-sép đã bị bán sang Ai-cập vì lòng ghen ghét, nhưng Đức Chúa Trời cứu Giô-sép và nhấc ông lên làm người cai quản Ai-cập. Cũng vậy, Chúa Giê-su bị người Do-thái khinh thường và đóng đinh trên thập tự giá vì sự ghét bỏ. Chính Ê-tiên cũng phải chịu cơn bách hại dưới tay những kẻ ghét mình. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín vẫn ở với các tôi tớ bị bắt bớ của Ngài, để hủy diệt mọi kẻ thù nghịch và làm trọn lời hứa.

C. 1,2  Ê-tiên tận dụng cơ hội để bênh vực mình và chia sẻ Phúc âm. Ông hiểu rất rõ thể nào Đức Chúa Trời đã hành động trong lịch sử Y-sơ-ra-ên và trình bày Phúc âm một cách tuyệt vời. Bạn có sẵn sàng để loan truyền Tin lành ngay khi có dịp tiện hay không?

Cầu nguyện  Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự lo liệu của Ngài để làm ứng trọn lịch sử cứu chuộc của Chúa vinh diệu.

Bình Luận:

You may also like