Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Ta Sẽ Đổ Thần Ta Trên Tất Cả Mọi Người

Ngày 19 – Ta Sẽ Đổ Thần Ta Trên Tất Cả Mọi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 2:14-36

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên với mười một Sứ đồ, lớn tiếng tuyên bố với đám đông: “Thưa anh em ở Giu-đê và tất cả quý vị đang ở Giê-ru-sa-lem! Xin quý vị lắng nghe lời tôi trình bày để biết rõ điều này. 15 Những anh em này không say rượu như quý vị tưởng đâu, vì bây giờ mới chín giờ sáng. 16 Nhưng đây chính là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Giô-ên. Đức Chúa Trời phán:

17 ‘Trong những ngày sau cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên tất cả mọi người, Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, Thanh niên sẽ thấy khải tượng, Người già sẽ thấy chiêm bao. 18 Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên các tôi trai, tớ gái của Ta, Và họ sẽ nói tiên tri. 19 Ta sẽ ban các phép mầu trên trời, Và dấu lạ dưới đất là máu, Lửa và luồng khói. 20 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, Mặt trăng sẽ đỏ như máu. Trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến. 21 Và ai cầu khẩn Danh Chúa đều sẽ được cứu.’

Gio Ge 2:28-32

22 Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, xin hãy nghe các lời này: Đức Jê-sus, người Na-xa-rét đã được Đức Chúa Trời chứng nhận trước mặt quý vị bằng những việc quyền năng, phép mầu và dấu lạ mà qua Ngài, Đức Chúa Trời đã làm giữa quý vị như chính quý vị đã biết rõ. 23 Ngài đã bị nộp cho quý vị theo chương trình và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và quý vị đã mượn tay kẻ gian ác mà đóng đinh xử tử Ngài trên thập tự giá. 24 Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải cứu Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể giam giữ Ngài được. 25 Bởi vua Đa-vít đã nói về Ngài:

‘Tôi luôn luôn thấy Chúa trước mặt tôi, Vì Ngài ở bên phải tôi, Nên tôi sẽ không bị rúng động. 26 Vì thế, lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hoan ca, Thân thể tôi sẽ sống trong niềm hy vọng. 27 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi nơi Âm Phủ, Cũng chẳng cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát. 28 Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ làm cho tôi đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Ngài.’ Thi Tv 16:8-11

29 Thưa các anh em, tôi có thể nói rõ về tổ phụ Đa-vít rằng người đã chết và được an táng, lăng tẩm người vẫn còn ở giữa chúng ta đến ngày nay. 30 Nhưng người là một tiên tri nên biết Đức Chúa Trời đã hứa bằng một lời thề rằng Ngài sẽ đặt một hậu tự của người lên ngai. Thi Tv 132:11

31 Thấy trước việc tương lai, vua Đa-vít nói về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Nt: ‘Xristos’, Đấng được xức dầu

rằng: Ngài chẳng bị bỏ nơi Âm Phủ, thân thể Ngài không bị hư nát. Thi Tv 16:10

32 Đức Chúa Trời đã khiến Đức Jê-sus này sống lại, và tất cả chúng tôi đều là nhân chứng về sự kiện này. 33 Vì thế, Ngài được đưa lên bên phải Đức Chúa Trời, nhận lãnh Thánh Linh từ Cha, như đã hứa, và đổ Thánh Linh ra như quý vị đang nghe thấy. 34 Vì vua Đa-vít không lên trời nhưng lại nói:

‘Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta 35 Cho đến khi nào Ta đặt các kẻ thù nghịch con Dưới bệ chân con.’ Thi Tv 110:1

36 Vậy xin toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã lập Đức Jê-sus mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa Tể và Chúa Cứu Thế.”

SUY GẪM:

C. 16-18   Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri qua tiên tri Giô-ên và đổ Thánh Linh trên mọi người. Sự kiện tất cả dân sự Chúa đều nhận Đức Thánh Linh cho chúng ta biết lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời sẽ mở rộng dư đầy cho mọi dân, vượt quá lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Các nhà tiên tri trong Cựu Ước đã nói tiên tri và thấy những khải tượng, trong giấc chiêm bao giới hạn trong một thời điểm ngắn; giờ đây tất cả con dân Đức Chúa Trời có thể kinh nghiệm Đức Thánh Linh.  Không cần phân biệt tuổi tác, địa vị, giới tính, hay bất kỳ điều gì, chúng ta hãy cầu xin được ban năng lực của Đức Thánh Linh đến trên con dân Đức Chúa Trời và vui mừng rằng chúng ta cũng là những nhà tiên tri thời nay của Đức Chúa Trời, người có thể giảng Phúc âm của Chúa.  

C. 33-36   Đức Chúa Trời đã đưa Chúa Jê-sus, Đấng sống lại, lên thiên đàng và để Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và khiến Ngài làm Chúa và Đấng Cứu Thế. Tại Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời đã đổ đầy Thánh Linh qua Chúa Jê-sus. Chính Đức Thánh Linh này đã làm chứng rằng Chúa Jê-sus là Chúa thật và là Vua, Đấng cai trị trên chúng ta qua sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên. Do đó, tin vào Chúa Jê-sus và ở trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh chính là từ bỏ tất cả những thần tượng giả dối và vâng phục Lời Chúa mà thôi. Bạn có xưng nhận Chúa Jê-sus là Chúa của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống mình trong ngày nay?

Cầu nguyện  Xin cho con nương dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng khiến Chúa Jê-sus sống lại và luôn sống như một bằng chứng về sự sống lại.

Bình Luận:

You may also like