Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Sự Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Ngày 18 – Sự Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 2:1-13

Chúa Thánh Linh Giáng Lâm

1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ Chúa tập họp tại một chỗ. 2 Thình lình có tiếng động từ trời như tiếng gió thổi mạnh, đầy cả nhà môn đệ ngồi 3 Có những lưỡi như lửa xuất hiện, rải ra và đậu trên mỗi người. 4 Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói.

5 Bấy giờ, tại thành Giê-ru-sa-lem có những người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời từ khắp các nước trong thiên hạ. 6 Khi tiếng động vang ra, một đoàn dân đông đảo tụ tập lại. Họ kinh ngạc vì nghe các môn đệ Chúa mỗi người nói được thứ tiếng của dân tộc mình. 7 Họ vô cùng sửng sốt hỏi nhau: “Tất cả những người này không phải là dân Ga-li-lê sao? 8 Sao chúng ta nghe mỗi người nói tiếng bản xứ của chúng ta? 9 Nào là người Bạc-thê, Mê-đi, Ê-lam, dân Lưỡng Hà, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông-tu, A-si, 10 Phơ-ri-gi, Bam-phi-li, Ai-cập, vùng Li-by, gần Sy-ren, du khách từ La-mã, 11 Người Do Thái và người tân tòng, người Cơ-rết và Ả-rập, chúng ta nghe họ dùng ngôn ngữ của chúng ta để nói lên những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời.” 12 Tất cả đều sửng sốt, bối rối hỏi nhau: “Việc này có nghĩa gì đây?”
13 Nhưng có kẻ khác lại chế giễu: “Họ say rượu ngọt đó!”

SUY GẪM:

C. 1-4  Như Chúa Jê-sus đã phán, Đức Thánh Linh đã đến trên những ai nương trên lời hứa và chờ đợi Thánh Linh. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh đã phủ đầy đám mây vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đền thờ và đền tạm. Giờ đây trong Tân Ước, Đức Thánh Linh đầy dẫy dân sự thuộc giao ước mới của Đức Chúa Trời. Kết quả là, công việc quyền năng của Đức Chúa Trời đã xảy ra qua môi miệng của những ai được đầy dẫy Thánh Linh. Thật là một sự kiện đáng ngạc nhiên khi khởi sự làm chứng về sự chết và sự sống lại của Chúa Jê-sus cho mọi dân trên thế giới sử dụng tất cả ngôn ngữ của các sắc tộc. Chúng ta mong đợi sự đầy trọn của Đức Thánh Linh được tuôn đổ trên những ai ăn năn và tin Ngài như thế nào?

C. 5-11  Nhờ lời chứng của những người đầy dẫy Đức Thánh Linh, tất cả mọi người từ mọi dân đã hiểu công việc lớn lao của Đức Chúa Trời trong chính ngôn ngữ của họ. Sự kiện này của Đức Thánh Linh tại kỳ Lễ Ngũ Tuần là để chia sẻ tặng phẩm của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc. Sự kiện này giải quyết sự rủa sả của Tháp Ba-bên (Sáng 11:8, 9) khi một thứ tiếng đã bị tản ra thành nhiều ngôn ngữ và người ta không thể hiểu nhau. Nó đã cho thấy thể nào các dân tản lạc đã trở thành một với Đức Thánh Linh và trở nên người của Đức Chúa Trời.  Vì mọi dân đã có thể nghe công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời qua vài người gọi là người Ga-li-lê, chúng ta hãy cầu xin công việc quyền năng của Phúc âm sẽ vượt trên những ranh giới lãnh thổ, ngôn ngữ và văn hóa có thể được trình bày qua chúng ta ngày nay.

Cầu nguyện  Xin cho con được đầy dẫy với Đức Thánh Linh và công bố công việc lớn lao của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like