Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Kết Quả Của Việc Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Ngày 20 – Kết Quả Của Việc Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 2:37-47

37 Nghe xong, lòng họ đau nhói, nên hỏi Phi-e-rơ và các Sứ đồ: “Anh em ơi, chúng tôi phải làm chi?”

38 Phi-e-rơ đáp: “Hãy ăn năn, và mỗi người phải nhân danh Chúa Cứu Thế Jê-sus mà chịu báp-tem để tội lỗi quý vị được tha thứ, rồi sẽ nhận được ân tứ Thánh Linh. 39 Vì lời hứa đó dành sẵn cho quý vị, con cái quý vị và tất cả những người ở xa xôi, tức là những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi.”

40 Phi-e-rơ cũng dùng nhiều lời khác để cảnh cáo và khích lệ họ rằng: “Quý vị hãy thoát khỏi thế hệ băng hoại này.” 41 Vậy, những người đáp ứng lời kêu gọi của Phi-e-rơ đều chịu báp-tem; hôm ấy số tín đồ tăng thêm ba ngàn người.
42 Họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các Sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện.
43 Mọi người đều kinh sợ vì nhiều phép mầu và dấu lạ được các Sứ đồ thực hiện. 44 Tất cả các tín hữu đều hợp nhất với nhau, lấy mọi vật sở hữu làm của chung, 45 Bán tài sản của cải mà phân phát cho mọi tín hữu tùy theo nhu cầu của mỗi người. 46 Hằng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến Đền Thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng, 47 Ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, Chúa tăng thêm số người được cứu.

SUY GẪM:

C. 37-39   Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Đức Thánh Linh đến trên những ai tin Chúa Jê-sus là Chúa và Đấng Cứu Thế. Đối với những ai tin rằng Chúa Jê-sus đã chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của tôi, ăn năn tội và đóng đinh con người cũ phục quyền tội lỗi (Ga-la-ti 2:20; 5:24), thì Ngài đã ban cho sự tha thứ và Đức Thánh Linh. Lời hứa kỳ diệu này đã vượt qua giới hạn của dân Do Thái nhưng đến cả với dân ngoại. Bất cứ ai tin nơi Chúa đều được nhận lãnh điều này. Bạn có kinh nghiệm ơn tha thứ và được đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa?

C. 37  Khi dân sự nghe bài giảng của Phi-e-rơ, họ đã hạ mình đáp ứng để hiểu rõ vấn đề, họ nói: “Chúng ta sẽ làm gì?” Bạn sẽ đáp ứng như thế nào nếu bạn nghe tiếng lời Chúa? Hãy nhớ việc chúng ta nghe như thế nào có thể đưa chúng ta đến hai con đường hoặc chết, hoặc sống.

C. 42-47  Hãy tận hưởng vẻ đẹp của một cộng đồng tận hiến cho Ngài với lời dạy của các Sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và cầu nguyện. Họ đã không dựa vào tiền bạc và vật chất, nhưng mọi thứ họ có đều làm tài sản chung và chia sẻ cho những người thiếu thốn. Họ đã không dừng lại ở chỗ mỗi người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng họ còn cùng nhau kinh nghiệm Đức Thánh Linh.  Khi thấy điều này trong cách sống của họ, lĩnh vực nào trong chúng ta cần phải được phúc hồi?

Cầu nguyện  Xin cho Hội thánh chúng con được phấn hưng qua sự sống và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like