Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Sự Phát Triển Của Tôn Giáo Ngoại Bang

Ngày 09 – Sự Phát Triển Của Tôn Giáo Ngoại Bang

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 21:1-26

Ma-na-se Trị Vì Giu-đa

1 Ma-na-se được mười hai tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì năm mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Hép-si-ba. 2 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, theo những cách gớm ghiếc của các dân mà Chúa đã đuổi đi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. 3 Vì vua cho xây lại các tế đàn trên những nơi cao mà Ê-xê-chia đã phá hủy. Vua cho dựng tượng thần Ba-anh, làm một trụ thờ nữ thần A-sê-ra, giống như vua A-háp của Y-sơ-ra-ên đã làm. Vua thờ lạy tất cả các thần linh trên không trung và phụng thờ chúng. 4 Vua xây thêm nhiều bàn thờ trong đền thờ CHÚA, là nơi Chúa đã phán rằng: “Tại Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ đặt danh Ta ở đó.” 5 Vua xây cất bàn thờ cho các thần linh trên không trung trong hai sân của đền thờ CHÚA. 6 Vua thiêu dâng con trai mình trong lửa. Vua thực hành phép phù thủy và bói khoa. Vua cậy vào đồng bóng và thầy bói. Vua làm nhiều điều tội lỗi trước mặt CHÚA, chọc giận Ngài. 7 Vua tạc tượng nữ thần A-sê-ra rồi đem để trong đền thờ, là nơi CHÚA đã bảo Đa-vít và con trai người là Sa-lô-môn rằng: “Trong đền thờ nầy và trong Giê-ru-sa-lem là nơi Ta đã chọn trong các chi tộc Y-sơ-ra-ên để đặt danh Ta ngự đời đời. 8 Nếu họ cẩn thận làm theo tất cả những gì Ta đã truyền cho họ, và vâng theo tất cả Kinh Luật mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho họ, thì Ta sẽ không để cho chân của dân Y-sơ-ra-ên phải lang thang ra khỏi xứ mà Ta đã ban cho tổ phụ họ nữa đâu.” 9 Nhưng họ không chịu nghe. Ma-na-se đã dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ phạm nhiều tội lỗi hơn tất cả các nước mà CHÚA đã hủy diệt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.

10 Chúa đã dùng các tôi tớ Ngài là các tiên tri phán dạy họ: 11 “Bởi vì vua Ma-na-se đã làm những việc gớm ghiếc nầy, vua đã làm những việc gian à hơn tất cả người A-mô-rít đã làm trước vua, vua đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ các hình tượng của vua làm ra. 12 Vậy nên, CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: ‘Ta sẽ giáng những tai vạ xuống trên Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đến nỗi ai nghe đến sẽ lùng bùng lỗ tai. 13 Ta sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem thước dây đã đo Sa-ma-ri, và sẽ dùng dây dọi đã áp dụng cho nhà A-háp. Ta sẽ chùi sạch Giê-ru-sa-lem như người ta chùi một cái dĩa, chùi sạch nó rồi úp nó xuống. 14 Ta sẽ vứt bỏ những gì còn sót lại của di sản Ta, mà phó chúng vào tay những kẻ thù của chúng. Chúng sẽ trở thành một miếng mồi, một chiến lợi phẩm cho những kẻ thù của chúng. 15 Bởi vì chúng đã làm những việc tội lỗi trước mặt Ta, chọc cho Ta giận, kể từ khi tổ tiên chúng ra khỏi Ai-cập và mãi cho đến ngày nay.’ ”

16 Ngoài ra, Ma-na-se còn làm đổ máu nhiều người vô tội, cho đến khi vua làm ngập Giê-ru-sa-lem với máu vô tội từ đầu nầy đến đầu kia, ngoài những tội vua đã làm để gây cho Giu-đa phạm tội, khiến cho họ làm những điều tội lỗi trước mặt CHÚA.

17 Những việc khác của Ma-na-se, tất cả những việc vua làm, những tội lỗi vua phạm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 18 Ma-na-se an giấc cùng các tổ phụ mình và được chôn trong vườn ngự uyển ở hoàng cung, tức trong vườn U-xa. A-môn, con trai vua, lên ngôi kế vị.

A-môn Trị Vì Giu-đa

19 A-môn được hai mươi hai tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì được hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Mê-su-lê-mết, con gái của Ha-rút, cháu của Giô-ba. 20 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA như Ma-na-se, cha vua, đã làm. 21 Vua đi theo mọi đường lối mà cha vua đã đi, phục vụ các thần tượng mà cha vua đã phục vụ và vua thờ phượng chúng. 22 Vua lìa bỏ CHÚA là Đức Chúa Trời của tổ tiên vua, và không đi theo các đường lối Chúa.

23 Các tôi tớ của A-môn lập mưu phản nghịch vua, và hạ sát vua ngay trong cung điện. 24 Nhưng dân trong xứ xử tử tất cả những người đã lập mưu và giết vua A-môn. Rồi dân trong xứ lập Giô-si-a, con trai vua, lên ngôi kế vị.

25 Tất cả những việc khác của vua A-môn làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 26 Vua được chôn trong mộ của mình, trong vườn U-xa. Rồi Giô-si-a, con trai vua, lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 10 -15  Đức Chúa Trời đã phán rằng vì sự gian ác cực độ của Ma-na-se, trổi hơn cả sự gian ác của dân ngoại, nên dân Giu-đa sẽ bị hủy diệt trong tay của kẻ thù. Trước thời chiến tranh, Giu-đa là nước phải triều cống cho A-si-ri và có sự liên kết hòa hảo với thế giới. Nhưng sự hòa hảo đó không phải là một dấu hiệu của sự hiện diện của Đức Chúa Trời với họ, nhưng đó chính là sự yên lặng trong sự bỏ mặc của Đức Chúa Trời đối với họ. Sự bình an của tôi có đến từ một mối quan hệ được hòa giải với Đức Chúa Trời không?

C. 8, 9  Dân Giu-đa đã không lắng nghe lời Đức Chúa Trời, vị Vua thật sự của họ, nhưng họ nghe những lời gian ác của vua Ma-na-se. Đó là bởi vì lòng họ đã không còn vâng phục lời Chúa và sự tham lam của Ma-na-se đã kích động cho dân sự hành động cách ích kỷ. Dân sự đã được dẫn dắt sai lạc và đã sa ngã vào tội lỗi như người dẫn dắt mình và họ cũng sẽ bị buộc tội nặng nề trước mặt Chúa, vì họ làm điều gian ác hơn cả dân ngoại đã bị Chúa hủy diệt. Ai là lãnh đạo thực sự mà tôi nên theo?

C. 20-23  A-môn cũng đi theo đường lối của Ma-na-se và từ bỏ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng việc tiếp tục phạm tội, không sửa chữa sai lầm là điều gian ác. Chúng ta phải biết phân định sáng suốt trong mọi hoàn cảnh khó khăn và hành động đúng đắn.

Cầu nguyện: Xin cho con trung tín với Đấng Thánh và với Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like