Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Kết Quả Việc Nương Cậy Ba-by-lôn

Ngày 08 – Kết Quả Việc Nương Cậy Ba-by-lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 20:12-21

Tiếp Sứ Giả Từ Ba-by-lôn

12 Khi ấy, vua Mê-rô-đác Ba-la-đan, con trai của Ba-la-đan, ở Ba-by-lôn có sai các sứ giả đem thư và quà đến biếu Ê-xê-chia, vì vua có nghe Ê-xê-chia bị bịnh. 13 Sau khi Ê-xê-chia nghe các sứ giả tâu xong thì dẫn họ đi xem tất cả các kho tàng của mình, nào bạc, nào vàng, nào các hương liệu, dầu quý, kho vũ khí, và tất cả những gì chất chứa trong các kho tàng của vua. Chẳng có vật gì trong cung điện hoặc trong vương quốc mình mà vua Ê-xê-chia không cho họ xem.

14 Bấy giờ tiên tri I-sa đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi:

“Những người ấy nói gì? Và họ từ đâu đến vậy?”

Ê-xê-chia đáp: “Họ đến từ một nước rất xa, ở tận xứ Ba-by-lôn.”

15 Tiên tri nói: “Họ đã xem thấy những gì trong cung điện của vua?”

Ê-xê-chia đáp: “Họ đã xem thấy tất cả những gì trong cung điện ta. Chẳng có vật gì trong các kho tàng của ta mà ta không chỉ cho họ.”

16 Bấy giờ tiên tri I-sa nói với vua Ê-xê-chia: “Xin vua hãy nghe lời của CHÚA: 17 Trong những ngày đến, khi tất cả những gì có trong cung điện của vua, và tất cả những gì tổ tiên của vua đã tích trữ cho đến ngày nay, sẽ bị mang qua Ba-by-lôn; chẳng còn vật chi chừa lại. CHÚA phán vậy. 18 Một số con cái của vua, do chính vua sinh ra, cũng sẽ bị bắt đi. Chúng sẽ trở thành những hoạn quan trong cung điện của vua Ba-by-lôn.”

19 Ê-xê-chia bèn nói với tiên tri I-sa: “Lời của CHÚA do ông truyền quả là tốt vậy.” Vì vua nghĩ: “Không sao, miễn là trong đời ta có hòa bình và an ninh là được rồi.”

Vua Ê-xê-chia Băng Hà

20 Những việc khác của vua Ê-xê-chia, tất cả quyền thế của vua, thể nào vua xây hồ nước, làm ống dẫn nước, và dẫn nước vào kinh thành, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 21 Ê-xê-chia an giấc với các tổ phụ mình, và Ma-na-se, con trai vua, lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 16 – 18  Đức Chúa Trời ban sứ điệp hình phạt và lời cảnh báo đối với Ê-xê-chia, người đã đặt lòng tin cậy vào Ba-by-lôn. Mặc dầu Ê-xê-chia nghĩ Ba-by-lôn là bạn, Giu-đa đã bị Ba-by-lôn hủy phá và tất cả những kho báu bị cướp đi. Một số dòng dõi của ông trở thành hoạn quan tủi nhục trong cung điện của vua Ba-by-lôn. Dân sự của Đức Chúa Trời đừng đặt sự an toàn của mình trong thế gian này. Chỉ duy Đức Chúa Trời là người bạn thật và đồn lũy của chúng ta. 

C. 12, 13  Ê-xê-chia đã phô trương quyền lực kinh tế và quân đội của mình vì nghĩ rằng Giu-đa là bạn của Ba-by-lôn. Ba-by-lôn được ơn nhờ chính sách chống A-si-ri của Ê-xê-chia. Ê-sai đã phân tích rằng hành động của Ê-xê-chia là ngu dại. Thế gian không phải là đối tượng chúng ta nên giao kết ngay cả khi nó có vẻ như thân thiện đối với chúng ta.

C.19  Khi Ê-xê-chia nghe sứ điệp hình phạt của Đức Chúa Trời đến, ông đã chấp nhận nó như một điều có lý. Ông chỉ quan tâm chính mình, không ngó ngàng gì đến sự ăn năn và biến cải thuộc linh cần thiết để cất đi nguy cơ của sự phán xét hầu đến. Hãy nghĩ đến những điều chúng ta cần khôn ngoan để theo đuổi cho tương lai cho con cháu chúng ta và sự kiên định của chính chúng ta.

Cầu nguyện: Ôi Chúa Đấng cứu con bằng ân điển lạ lùng của Ngài, xin hãy cứu tương lai của đất nước con.

Bình Luận:

You may also like