Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Vua Giô-si-a Tìm Được Cuốn Sách Luật Pháp

Ngày 10 – Vua Giô-si-a Tìm Được Cuốn Sách Luật Pháp

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 22:1-20

Giô-si-a Trị Vì Giu-đa

1 Giô-si-a được tám tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Giê-đi-đa, con gái của A-đa-gia, cháu của Bô-cát. 2 Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA và bước đi trong mọi đường lối của tổ phụ vua là Đa-vít. Vua chẳng xây qua bên phải hay bên trái.

Hinh-kia Tìm Được Sách Kinh Luật

3 Vào năm thứ mười tám triều vua Giô-si-a, vua sai Sa-phan, con trai A-xa-lia, cháu của Mê-su-lam, là quan bí thư của vua đến đền thờ của CHÚA và dặn rằng: 4 “Hãy đi gặp thầy Thượng Tế Hinh-kia và nói với ông ta: Hãy đếm tất cả số tiền mà những người giữ cửa đã thâu nhận của dân khi họ vào đền thờ CHÚA. 5 Hãy trao số tiền đó cho những người có trách nhiệm bảo trì đền thờ CHÚA, để họ sửa sang đền thờ. 6 Đó là những thợ mộc, thợ xây cất và thợ nề, để họ mua gỗ, mua đá đã đẽo sẵn mà tu bổ đền thờ lại. 7 Nhưng không nên bắt họ phải khai báo về số tiền đã giao vào tay họ, vì họ làm việc rất chân thật.” 8 Thầy Thượng Tế Hinh-kia nói với Sa-phan, quan bí thư, rằng: “Tôi có tìm được cuốn sách Kinh Luật trong đền thờ CHÚA.” Đoạn, Hinh-kia trao cuốn sách đó cho Sa-phan. Ông ta lấy đọc. 9 Sau đó, Sa-phan, quan bí thư, đến gặp vua và tâu: “Bầy tôi của vua có đến lấy tất cả số tiền có trong đền thờ và giao cho những người có trách nhiệm sửa sang đền thờ CHÚA rồi.” 10 Sa-phan, quan bí thư, tâu tiếp: “Thầy Thượng Tế Hinh-kia có trao cho tôi một cuốn sách.” Rồi Sa-phan đọc lớn tiếng cho vua nghe. 11 Khi vua nghe xong những lời trong sách Kinh Luật thì vua xé áo mình. 12 Rồi vua truyền cho thầy Thượng Tế Hinh-kia, cho A-hi-cam con trai Sa-phan, cho Ạc-bồ con trai Mi-ca-gia, cho Sa-phan quan bí thư, và cho A-sa-gia đầy tớ của vua, mà rằng: 13 “Hãy đi, cầu vấn CHÚA cho ta, cho dân chúng, cho cả Giu-đa, theo những lời trong sách mới tìm được. Vì cơn thịnh nộ của CHÚA đang nhen lên nghịch lại chúng ta thật lớn thay. Bởi vì tổ tiên chúng ta đã không vâng theo những lời trong sách nầy, mà làm theo những điều đã viết cho chúng ta.” 14 Vậy thầy Thượng Tế Hinh-kia, A-hi-cam, Ạc-bồ, Sa-phan, và A-sa-gia đi gặp nữ tiên tri Hân-đa, vợ của Sa-lum, con trai Ti-va, cháu của Hạt-ha, Sa-lum là người giữ áo lễ. Nữ tiên tri Hân-đa ngụ ở Giê-ru-sa-lem, trong Quận Nhì. Họ đến tham khảo ý kiến của bà. 15 Bà nói với họ: “CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: Hãy về nói với người đã sai các ông đến gặp tôi như vầy: 16 Chúa phán: ‘Ta chắc chắn sẽ giáng tai họa trên nơi nầy và trên dân cư của nó y theo những lời trong sách mà vua Giu-đa đã đọc. 17 Bởi vì họ đã lìa bỏ Ta mà dâng tế lễ cho các thần khác. Họ đã chọc giận Ta bằng công việc của bàn tay họ. Vậy nên cơn thịnh nộ của Ta đã nhen lên nghịch lại chốn nầy, và nó sẽ không bị dập tắt được.’ 18 Còn về vua của Giu-đa, là người đã sai các ông đi cầu vấn CHÚA, hãy nói với người ấy rằng: CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Về những lời mà ngươi đã nghe, 19 thì vì lòng ngươi đã ăn năn, và ngươi biết hạ mình xuống trước mặt CHÚA, khi ngươi nghe Ta nói nghịch lại chốn nầy, nghịch lại dân nầy, rằng chúng sẽ bị hoang vu và sẽ hành nơi nguyền rủa, nhưng vì ngươi đã xé áo mình và khóc lóc trước mặt Ta, Ta đã nghe ngươi. CHÚA phán vậy. 20 Vậy nên, Ta sẽ cho ngươi được về với các tổ phụ ngươi, ngươi sẽ được an giấc bình an trong mộ; mắt ngươi sẽ không thấy những tai họa mà Ta sẽ giáng xuống trên chốn nầy.’ ” Họ về tâu lại cho vua sứ điệp ấy.

SUY GẪM:

C. 15-17  Đức Chúa Trời đã đem tai họa nặng nề đến trên Giu-đa theo Sách Luật Pháp. Điều này xảy ra bởi vì họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời, đi thờ phượng thần tượng và chọc giận Ngài. Mặc dù Giô-si-a đã thực hiện một cuộc cải chánh lớn và nỗ lực ngăn ngừa sự sa ngã của Giu-đa nhưng Giu-đa đã lún sâu vào tội lỗi và không thể tránh được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Trong đời sống mình, tôi có chọc giận Chúa không?

C. 2-6  Phân đoạn này cho chúng ta thấy rõ sự kính yêu Chúa của Giô-si-a trong việc tu bổ lại đền thờ nên đến gặp thầy tế lễ Hinh-kia trước khi tìm thấy Sách Luật Pháp. Cụm từ “chẳng xây qua bên phải hay bên trái” minh chứng rằng ông rất cẩn thận vâng giữ luật pháp. Đời sống mỗi ngày của chúng ta phải là sự đáp ứng thành thật đối với Đức Chúa Trời.

C. 11-13  Khi Giô-si-a nghe lời của Sách Luật Pháp, ông liền xé áo và hạ mình trước Chúa ngay lập tức vì ông nhận ra ông và dân tộc ông đã bất tuân đối với Lời Chúa và cơn giận của Đức Chúa Trời là rất lớn. Ông không bằng lòng với những sự phục hưng cá nhân nhưng ông muốn biết ý muốn Chúa đối với Giu-đa. Đây là thái độ khiêm nhường chờ đợi sự cứu rỗi của Chúa.  Tôi đã ngửa trông ý muốn Chúa đến mức nào cho từng cá nhân và cho dân tộc qua lời Ngài?

Cầu nguyện: Xin cho con vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời bày tỏ qua Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like