Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 15: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 15: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Vĩ Đại

Chúa vô hạn

Tức là Chúa không có giới hạn – Rô-ma 11:33.

Chúa không có giới hạn thời gian

Chúa không có khởi đầu hay kết thúc, Ngài ngự vượt trên cả dòng chảy thời gian – Xuất Ai Cập ký 3:13-14.

Chúa không có giới hạn không gian – 1 Các vua 8:27, Giê-rê-mi 23:24

Chúa không có giới hạn trí tuệ

Chúa biết mọi điều – Thi thiên 147:5, Ê-sai 40:13-14, Rô-ma 11:33.

Chúa không có giới hạn năng quyền

Chúa có thể làm mọi điều không đi ngược với bản tính và ý muốn Ngài – Thi thiên 147:5, Ê-sai 40:28, Giê-rê-mi 32:17, Khải huyền 19:6).

Chúa không có giới hạn về các bản tính của ngài

Ngài không có giới hạn về năng quyền, trí tuệ, sự hoàn hảo, tình yêu, ân điển, khôn ngoan, công chính hay nhân từ.

Chúa tự tồn tại  – Xuất Ai Cập ký 3:14 và mình ngài là đủ – Thi thiên 50:10-12

Ngài xưng “TA LÀ” vì Ngài luôn tồn tại vượt trên cả không gian.

Chúa không đổi  – Hê-bơ-rơ 1:10-12, 13:8; Gia-cơ 1:17

Biết Chúa vĩ đại

Chúng ta chỉ được thờ phượng mình Ngài  – Ê-sai 45:5-6, Phục truyền luật lệ ký 4:35, 39, Ê-sai 44:8.

Chúng ta nên tin cậy Ngài – Ê-sai 57:13, 40:28-31

Chúa vô hạn, tự tồn tại, và không đổi….Và nếu có một vấn nạn lớn trong Hội thánh của Đấng Christ, thì đó là chúng ta không biết Ngài vĩ đại đến nhường nào.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bản tính vĩ đại nào của Chúa – sự đời đời, toàn năng, toàn tại, toàn tri, hay không đổi – khiến bạn chú ý? Tại sao?
  2. Điều gì dễ dàng hơn cho bạn, thờ phượng hay tin cậy Ngài?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like