Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Giê-hu Làm Thành Lời Tiên Tri (1)

Ngày 19 – Giê-hu Làm Thành Lời Tiên Tri (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 9:14-26

Giô-ram Bị Giết

14 Ấy vậy, Giê-hu, con trai Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si, âm mưu làm phản Giô-ram. Lúc ấy Giô-ram với toàn thể Y-sơ-ra-ên đang phòng thủ chống lại vua Ha-xa-ên của A-ram tại Ra-mốt Ga-la-át. 15 Vua Giô-ram đã lui về Gít-rê-ên để dưỡng thương, vì quân A-ram đã đả thương vua khi vua ra giao chiến với vua Ha-xa-ên của A-ram. Giê-hu nói: “Nếu anh em đã muốn như thế thì xin đừng để cho người nào thoát khỏi thành đi báo tin cho Gít-rê-ên.” 16 Rồi Giê-hu cho thắng xe chiến mã của mình và đi đến Gít-rê-ên, là nơi Giô-ram đang nằm dưỡng bịnh. Lúc ấy vua A-cha-xia của Giu-đa xuống thăm Giô-ram cũng có mặt tại đó. 17 Tại Gít-rê-ên, lính gác nơi tháp canh trông thấy đạo quân của Giê-hu tiến đến bèn báo: “Tôi thấy một đạo quân đang tiến đến.” Giô-ram bảo: “Hãy sai một kỵ binh ra đón họ và hỏi: ‘Mọi sự bình an chăng?’ ” 18 Vậy họ sai một kỵ binh phóng ngựa ra gặp Giê-hu và nói: “Vua hỏi như vầy: ‘Có bình an chăng?’ ” Giê-hu đáp: “Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra phía sau ta.” Người lính gác nơi tháp canh lại báo: “Sứ giả đã đến gặp họ rồi nhưng không thấy trở lại.” 19 Vua bèn sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói: “Vua hỏi như vầy: ‘Có bình an chăng?’ ” Giê-hu đáp: “Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra phía sau ta.” 20 Người lính gác nơi tháp canh lại báo nữa: “Sứ giả đã đến gặp họ rồi nhưng không thấy trở lại. Trông cách dẫn xe thì giống như Giê-hu con của Nim-si, vì ông ấy dẫn xe chạy như điên.” 21 Giô-ram bảo: “Hãy chuẩn bị xe cho ta.” Họ chuẩn bị xe cho vua. Rồi vua Giô-ram của Y-sơ-ra-ên và vua A-cha-xia của Giu-đa ra đi, mỗi người đi xe của mình; họ cùng nhau ra đón Giê-hu. Họ gặp Giê-hu trong cánh đồng của Na-bốt, người Gít-rê-ên. 22 Khi Giô-ram thấy Giê-hu thì hỏi: “Hỡi Giê-hu, bình an chứ?” Ông đáp: “Bình an sao được khi sự thờ hình tượng Nt: Sự dâm đảng (thuộc linh)

của Giê-sa-bên, mẹ vua vẫn còn tiếp tục chứ?” 23 Giô-ram liền quay xe lại chạy trốn và la lên cho A-cha-xia hay rằng: “Phản loạn. A-cha-xia ơi!” 24 Giê-hu giương cung, lấy hết sức lực, bắn Giô-ram trúng giữa hai vai, xuyên thủng trái tim. Vua liền quỵ xuống trên xe chiến mã của mình. 25 Giê-hu bảo Bích-ca, sĩ quan tùy viên của mình: “Hãy lôi xác hắn ra, đem vất vào cánh đồng của Na-bốt, người Gít-rê-ên. Ngươi còn nhớ không, khi ta và ngươi cỡi ngựa song song với nhau, đi sau lưng A-háp, cha hắn, thì có lời sấm ngôn của CHÚA nghịch lại hắn như vầy: 26 ‘Vì cớ máu của Na-bốt và máu của các con cái người mà Ta đã thấy hôm qua, CHÚA phán, Ta thề rằng Ta sẽ báo trả cho ngươi lại ngay trên cánh đồng nầy.’ Vậy bây giờ hãy lôi xác hắn ra và vứt hắn trên cánh đồng đó, y theo lời của CHÚA đã phán.”

SUY GẪM:

C. 21,25,26  Đức Chúa Trời lắng nghe lời kêu oan của dân sự. Ngài nhớ lại cái chết vừa qua của Na-bốt và các con trai người (xem I Vua 21:1-16). Ngài báo thù sự tàn sát nhà Na-bốt như Ngài đã hứa. Thời đó, “đất đai” là sản nghiệp từ Chúa, nên dù là vua cũng không thể chiếm đoạt một cách coi thường. A-háp và Giê-sa-bên chiếm đất nhà Na-bốt như một hành động khiêu khích Chúa. Đức Chúa Trời biết mọi lời ai oán của chúng ta và báo trả chúng.

C. 14,22-24  Giê-hu âm mưu nghịch lại vua Giô-ram và giết ông khi ông trở về Gít-ri-ên để dưỡng thương. Giê-hu gọi đó là sự trừng phạt vì cớ tội lỗi của Giê-sa-bên. Tội của Giê-sa-bên không chỉ ảnh hưởng trên vua A-háp nhưng trên cả con trai bà. Hãy nhớ, dù một tội nhỏ cũng ảnh hưởng kinh khủng trên cả cộng đồng cũng như trên gia đình.

C. 25,26  Giê-hu nhớ lại lời tiên tri của Chúa và thi hành lời đã phán. Giê-hu bảo Bích-ca ném xác vua Giô-ram vào cánh đồng của Na-bốt có thể xem như một một hành động chủ ý công bố lời tiên tri của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm. Đời sống tôi có được dâng làm một công cụ để bày tỏ và công bố Lời của Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện  Nguyện con nhạy cảm với Lời Chúa và đời sống con được dâng lên như của lễ thờ phượng Ngài.

Bình Luận:

You may also like