Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Giê-hu Làm Vua

Ngày 18 – Giê-hu Làm Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 9:1-13

Giê-hu Được Xức Dầu Làm Vua

1 Lúc ấy tiên tri Ê-li-sê gọi một tiên tri đến và bảo: “Hãy thắt lưng và cầm chai dầu nầy đi đến Ra-mốt Ga-la-át. 2 Khi đến nơi hãy tìm Giê-hu, con trai Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si. Hãy đi vào, mời người ấy rời khỏi các bạn đồng đội, đưa người ấy vào một phòng kín. 3 Rồi hãy lấy chai dầu ra, đổ trên đầu người ấy và nói: CHÚA phán như vầy: ‘Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên.’ Xong rồi hãy mở cửa và chạy trốn. Chớ có chậm trễ.”

4 Vậy chàng thanh niên đó, một tiên tri trẻ, đi đến Ra-mốt Ga-la-át. 5 Chàng ấy đến nhằm lúc các tướng lãnh của quân đội đang hội nghị. Chàng ấy nói: “Thưa tướng quân, tôi có một sứ điệp cần phải báo riêng với ngài.”

Giê-hu hỏi: “Cho người nào trong chúng tôi?”

“Cho ngài, thưa tướng quân.”

6 Vậy Giê-hu đứng dậy, đi vào phòng trong. Chàng thanh niên đổ chai dầu trên đầu của ông và nói: “CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên con dân của CHÚA, tức là dân Y-sơ-ra-ên. 7 Ngươi sẽ đánh hạ nhà của chủ ngươi là A-háp. Ta sẽ báo trả cho Giê-sa-bên về máu của các tôi tớ Ta, là các tiên tri, và máu của tất cả các tôi tớ CHÚA. 8 Toàn thể nhà A-háp phải bị tuyệt diệt. Ta sẽ diệt khỏi nhà A-háp mọi người nam, bất kể là nô lệ hay tự do, trong Y-sơ-ra-ên. 9 Ta sẽ làm cho nhà A-háp giống như nhà của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và giống như nhà của Bê-a-sa, con trai A-hi-gia. 10 Chó sẽ ăn thịt của Giê-sa-bên trong đồng Gít-rê-ên và không ai sẽ chôn xác bà ấy.”

Nói xong chàng thanh niên ấy mở cửa và chạy trốn.

11 Khi Giê-hu trở lại với các tướng lãnh của chủ ông, họ hỏi ông: “Mọi sự đều bình an chứ? Tại sao tên khùng nầy lại đến gặp ông?”

Ông đáp: “Anh em biết mà. Anh em biết mấy người ấy hay lải nhải thế nào mà.”

12 Họ nói: “Ông nói dối rồi. Nào, hãy kể thật cho chúng tôi nghe đi.”

Vậy ông kể lại cho ho: “Người ấy nói với tôi rằng, CHÚA phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên.”

13 Nghe thế mọi người liền vội vàng cởi áo choàng của mình, trải ra trên các bậc thang, nơi chân của Giê-hu. Đoạn họ thổi kèn và rao lên rằng: “Giê-hu làm vua!”

SUY GẪM:

C. 6-10  Đức Chúa Trời đã chọn Giê-hu làm công cụ để trừng phạt nhà A-háp. Lúc đó, nhà A-háp giống như trung tâm chuyên trách việc thờ phượng Ba-anh. Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ dùng Giê-hu như một người đặc biệt để trừng phạt nhà A-háp. Bạn có từng bị kỷ luật hay phiền toái vì một người lân cận giống như một cái gai? Chúng ta phải lắng nghe cách cẩn thận lời phán xét của Chúa và kiểm tra liệu còn có thần tượng nào tôi đặt trong lòng.

C. 8-10  Những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và dẫn Y-sơ-ra-ên sa vào sự thờ cúng Ba-anh phải nhận một kết cục bi thảm. Ngài phán rằng cả nhà A-háp sẽ bị tuyệt diệt. Chó sẽ cấu xé Giê-sa-bên trong đồng Gít-ri-ên, và Ngài sẽ diệt mọi người nam thuộc nhà A-háp trong Y-sơ-ra-ên. Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, người từng làm con bê bằng vàng để thờ tại Bê-tên và Đan, đã mở lối cho sự thờ phượng thần tượng. Chúng ta cần kính sợ trước sự thật rằng cơn đoán phạt của Chúa chắc chắn sẽ ứng nghiệm tuyệt đối. Thần tượng nào kéo tôi xa khỏi Chúa và dẫn tôi tới gần sự chết mà tôi phải rũ bỏ?

Cầu nguyện  Con nguyện biết kính sợ Đức Chúa Trời công chính và rũ bỏ mọi thần tượng.

Bình Luận:

You may also like