Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Giê-hô-ram Và A-cha-xia

Ngày 17 – Giê-hô-ram Và A-cha-xia

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 8:16-29

Giê-hô-ram Trị Vì Giu-đa

16 Vào năm thứ năm triều vua Giô-ram, con trai A-háp, trị vì ở Y-sơ-ra-ên, thì Giê-hô-am, con trai vua Giê-hô-sa-phát, bắt đầu trị vì ở Giu-đa. 17 Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi khi bắt đầu làm vua. Vua trị vì tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 18 Vua đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên, như nhà A-háp đã làm, vì vua có cưới con gái của A-háp làm vợ. Vua đã làm những việc tội lỗi trước mặt CHÚA. 19 Dầu vậy CHÚA cũng không hủy diệt Giu-đa, vì cớ Đa-vít, tôi tớ Ngài, vì Ngài đã hứa với Đa-vít rằng Ngài sẽ để một ngọn đèn cho người và cho dòng dõi người mãi mãi. 20 Trong thời của Giê-hô-ram, dân Ê-đôm dấy lên chống lại sự cai trị của Giu-đa và lập lấy một vua cho mình. 21 Vì vậy Giê-hô-ram kéo toàn bộ xe chiến mã của mình vượt qua Xai-rơ. Dân Ê-đôm kéo đến bao vây đội quân của vua. Ban đêm vua và những sĩ quan chỉ huy các xe chiến mã của vua tấn công dân Ê-đôm, nhưng khi đội quân của vua vừa thoát khỏi vòng vây, họ đã bỏ chạy về nhà. 22 Thế là dân Ê-đôm đã nổi dậy chống lại sự đô hộ của dân Giu-đa cho đến ngày nay. Đồng lúc ấy, dân ở Líp-na cũng nổi lên chống lại sự cai trị của Giu-đa. 23 Tất cả những việc khác của Giê-hô-ram và mọi việc vua làm há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 24 Giê-hô-ram an giấc với các tổ phụ mình và được chôn với họ trong thành Đa-vít. A-cha-xia, con trai vua, lên ngôi kế vị.

A-cha-xia Trị Vì Giu-đa

25 Năm thứ mười hai triều vua Giô-ram, con trai A-háp, trị vì ở Y-sơ-ra-ên, thì A-cha-xia, con trai vua Giê-hô-ram, bắt đầu trị vì ở Giu-đa. 26 A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi bắt đầu làm vua. Vua trị vì được một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ của vua là A-tha-li, cháu nội của vua Ôm-ri, nước Y-sơ-ra-ên. 27 Vua cũng bước đi trong đường lối của A-háp, làm những việc tội lỗi trước mặt CHÚA, giống như nhà A-háp đã làm, vì vua là con rể của nhà A-háp. 28 Vua đi với vua Giô-ram, con trai A-háp, tiến đánh vua Ha-xa-ên của A-ram tại Ra-mốt Ga-la-át. Trận đó vua Giô-ram bị thương. 29 Vua Giô-ram bèn rút về dưỡng thương tại Gít-rê-ên. Đó là những vết thương do quân A-ram đả thương vua tại Ra-mốt khi vua tiến đánh vua Ha-xa-ên của A-ram. A-cha-xia, con của Giê-hô-ram, vua Giu-đa, xuống thăm Giô-ram, con trai A-háp, đang nằm dưỡng thương tại Gít-rê-ên.

C. 19  Đức Chúa Trời thành tín giữ lời hứa của Ngài. Giống như các vua Y-sơ-ra-ên ở phương Bắc, Giê-hô-ram, vua Giu-đa cũng thờ thần tượng và làm điều ác trong mắt Chúa. Nhưng vương quốc Giu-đa không hoàn bị hủy diệt như các vua Y-sơ-ra-ên phương Bắc vì cớ giao ước Chúa đã lập với Đa-vít. Giê-hô-ram cũng như rất nhiều vua khác bị ảnh hưởng bởi vua A-háp thờ phượng Ba-anh; nhưng Chúa giữ lại vương quốc Giu-đa trong ân sủng Ngài bởi Đức Chúa Trời đã hứa giữ lại một ngọn đèn cho nhà Đa-vít và dòng dõi ông cho đến đời đời.

C. 18  Vua Giê-hô-ram cưới A-tha-li, con gái vua A-háp, và bị ảnh hưởng bởi vợ. Hãy kiểm tra xem đức tin tôi có tạo ảnh hưởng tốt trên chồng (hoặc vợ) hay không. Nếu người phối ngẫu của tôi chưa tin Chúa, hãy xem người ấy ảnh hưởng như thế nào đến đời sống đức tin của tôi.

C. 26-29  Vì hôn nhân nội tộc giữa hai vương quốc Nam Giu-đa và Bắc Y-sơ-ra-ên mà vương quốc Giu-đa bị băng hoại, lầm lạc. Dưới ảnh hưởng của vương quốc Y-sơ-ra-ên phương Bắc, Giu-đa phía Nam cũng đi theo đường A-háp và làm điều ác trong mắt Chúa. Vua A-cha-xia bị ảnh hưởng bởi bà A-tha-li, mẹ mình cũng là con gái vua A-háp, và khuyến khích thờ thần tượng. Có người bạn nào của tôi xui tôi rời bỏ Chúa không?

Cầu nguyện  Xin Chúa cho con một gia đình công chính để truyền lại sản nghiệp đức tin cho con cháu.

Bình Luận:

You may also like