Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Người Đàn Bà Su-nem Và Ha-xa-ên

Ngày 16 – Người Đàn Bà Su-nem Và Ha-xa-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 8:1-15

Người Đàn Bà Su-nem Được Lại Sản Nghiệp

1 Khi ấy Ê-li-sê nói với người đàn bà có con được sống lại: “Bà và gia đình bà hãy chỗi dậy và đi đến một xứ nào sống được mà sống, vì CHÚA đã định cho xứ phải chịu một cơn đói kém dài bảy năm.” 2 Vậy bà ấy chỗi dậy làm theo như lời của người Đức Chúa Trời đã bảo. Bà và gia đình bà đến kiều ngụ trong xứ Phi-li-tin bảy năm. 3 Cuối bảy năm bà từ xứ Phi-li-tin trở về và đến kêu cầu nhà vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. 4 Khi ấy nhằm lúc nhà vua đang nói chuyện với Ghê-ha-xi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời, vua hỏi: “Hãy nói cho ta nghe mọi việc lớn lao mà Ê-li-sê đã làm.” 5 Đang khi Ghê-ha-xi kể cho vua nghe thể nào Ê-li-sê đã khiến cho một người từ cõi chết sống lại, thì người đàn bà có con được sống lại đến kêu cầu vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Ghê-ha-xi nói: “Tâu vua, chúa của tôi. Đây là người đàn bà đó và đứa con trai của bà được Ê-li-sê cứu sống lại.” 6 Vua bèn hỏi bà và bà thuật lại mọi việc cho vua nghe. Đoạn vua chỉ thị cho một vị quan lo giải quyết lời yêu cầu của bà và dặn rằng: “Hãy trả lại cho bà tất cả những gì thuộc về bà, cùng với mọi lợi tức của ruộng vườn bà, từ ngày bà lìa xứ cho đến ngày nay.”

Bên Ha-đát Băng Hà

7 Ê-li-sê đến Đa-mách nhằm lúc vua Bên Ha-đát của A-ram đang lâm bịnh. Khi vua nghe báo rằng: “Có người của Đức Chúa Trời đã đến đây.” 8 Vua bèn sai Ha-xa-ên: “Ngươi hãy lấy một lễ vật đến gặp người của Đức Chúa Trời, nhờ người cầu vấn với CHÚA xem ta có thể bình phục sau cơn bịnh nầy chăng?” 9 Vậy Ha-xa-ên đi gặp người của Đức Chúa Trời, mang theo một lễ vật, gồm những sản phẩm tốt nhất của Đa-mách, do bốn mươi con lạc đà chuyên chở. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê và nói: “Con trai ngài là Bên Ha-đát, vua của A-ram, có sai tôi đến cầu vấn ngài rằng: ‘Tôi có thể bình phục sau cơn bịnh nầy chăng?’ ” 10 Ê-li-sê đáp: “Hãy về và nói với vua: ‘Vua chắc chắn sẽ bình phục;’nhưng CHÚA đã cho ta biết rằng vua chắc chắn sẽ chết.” 11 Đoạn người của Đức Chúa Trời nghiêm sắc mặt nhìn chăm chăm vào Ha-xa-ên đến nỗi ông ta phát ngượng, rồi người của Đức Chúa Trời lại cất tiếng lên khóc. 12 Ha-xa-ên hỏi: “Tại sao chúa tôi khóc?” Ê-li-sê đáp: “Bởi vì ta biết những việc ác mà ngươi sẽ làm cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngươi sẽ thiêu đốt thành trì của họ. Ngươi sẽ giết các trai tráng của họ bằng gươm. Ngươi sẽ chà nát những trẻ thơ dưới đất. Và ngươi sẽ mổ bụng những phụ nữ có thai.” 13 Ha-xa-ên nói: “Kẻ tôi tớ ngài là ai, chẳng qua là một con chó thôi, làm sao có thể làm được việc lớn lao như thế?” Ê-li-sê nói: “CHÚA đã cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua của A-ram.” 14 Sau đó ông rời khỏi Ê-li-sê mà về gặp chủ mình là Bên Ha-đát. Vua Bên Ha-đát hỏi ông: “Ê-li-sê đã nói với ngươi thế nào?” Ông đáp: “Người ấy nói với tôi rằng vua chắc chắn sẽ khỏi bịnh.” 15 Nhưng ngày hôm sau, Ha-xa-ên lấy một cái mền, thấm đầy nước, đem phủ trên mặt của nhà vua cho đến khi vua ngộp thở chết, rồi ông lên ngôi thế vị làm vua.

SUY GẪM:

C. 1,3  Đức Chúa Trời cho người phụ nữ Su-nem chuẩn bị cho cơn đói kém qua lời tiên tri của Ê-li-sê về bảy năm nạn đói. Bất cứ người nào vâng theo Lời sẽ tránh được cơn đói kém.

C. 7,10-13  Đức Chúa Trời là Chúa của cả trái đất và Ngài làm chủ toàn bộ lịch sử. Đức Chúa Trời kiểm soát lịch sử của tất cả các dân ngoại quốc cũng như của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đặt Ha-xa-ên trên ngai A-ram để trừng phạt Y-sơ-ra-ên. Chúa sử dụng dân ngoại như một công cụ để cai trị Y-sơ-ra-ên. Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời cai trị đời sống bạn với cùng một thẩm quyền tối thượng như vậy?

C. 11-13  Ê-li-sê suy tư và than khóc trước cơn hoạn nạn khủng khiếp sắp đến trên dân tộc bởi tay Ha-xa-ên. Dù Chúa đoán phạt Y-sơ-ra-ên vì tội lỗi của họ qua Ha-xa-ên song Ngài vẫn luôn yêu họ. Ê-li-sê, một tiên tri, cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của Chúa. Tôi có cầu nguyện cho dân tộc và Hội thánh với tấm lòng khao khát qua con mắt của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện  Con nguyện đầu phục quyền cai trị cuộc đời con trước Chúa, là Chúa của lịch sử.

Bình Luận:

You may also like