Home Dưỡng Linh Bốn Lý Do Chúa Mong Muốn Bạn Có Lòng Thương Xót

Bốn Lý Do Chúa Mong Muốn Bạn Có Lòng Thương Xót

by Nau Puih
30 đọc

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7)

Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ 5:7: “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!”  

Nói cách khác, điều gì bạn cho, bạn sẽ được nhận lại.  Bạn cần học để trở thành người biết thương xót nếu bạn muốn Chúa ban phước cho đời sống mình.

Nhưng tại sao Chúa mong muốn bạn bày tỏ lòng thương xót đối với người khác?  Tại sao bạn cần phải thương xót?

1. Vì Chúa đã bày tỏ lòng thương xót với bạn.

Ê-phê-sô 2:4-5 chép: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.”

Chúa muốn bạn ban phát lại sự thương xót bạn đã được nhận từ Ngài.

2. Vì Chúa ban lệnh cho bạn phải thương xót.

Bạn muốn biết cuộc sống được gói gọn trong điều gì không?  “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8)

3. Vì bạn sẽ cần sự thương xót nhiều hơn trong tương lai.

Bạn sẽ còn mắc phải rất nhiều lỗi lầm kể từ lúc này cho đến khi bạn vào Thiên đàng, và bạn sẽ phải cần đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời.  Nhưng bạn sẽ không thể nhận được điều mà bạn không chịu ban ra.  Gia-cơ 2:13 chép: “Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.”

4. Vì bày tỏ lòng thương xót đem đến hạnh phúc.

Ma-thi-ơ 5:7 nói rằng Đức Chúa Trời ban phước cho người nhân từ. Chữ “Phước” cũng có nghĩa là “Hạnh Phúc”, vì vậy bạn càng học và thể hiện phẩm chất này bao nhiêu, bạn sẽ càng được phước và hạnh phúc bấy nhiêu.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like