Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Na-a-man Được Hết Bệnh Phung

Ngày 10 – Na-a-man Được Hết Bệnh Phung

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 5:1-14

Na-a-man Được Hết Bịnh Phung

1 Na-a-man, Tổng Tư Lệnh quân đội của vua A-ram, là một người quyền thế và rất có uy tín với chủ mình; bởi vì CHÚA đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Tuy ông là một chiến sĩ dũng mãnh nhưng lại mắc chứng bịnh phung. 2 Lúc ấy, các toán quân của A-ram có đi đột kích và bắt được một em gái người Y-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ cho vợ Na-a-man. 3 Em gái ấy nói với bà chủ mình: “Ôi phải chi ông chủ con gặp được ông tiên tri ở Sa-ma-ri, thì ông ấy sẽ chữa cho ông chủ được lành.” 4 Vậy Na-a-man vào tâu với chủ mình về những lời mà em gái ở Y-sơ-ra-ên đã nói. 5 Vua của A-ram bèn nói: “Thế thì ngươi hãy đi. Ta sẽ gởi cho vua Y-sơ-ra-ên một bức thư.” Na-a-man lên đường, đem theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng, Nt: 10 ta-lâng bạc, 6.000 Shê-ken vàng

và mười bộ quần áo. 6 Ông đem bức thư trình lên vua Y-sơ-ra-ên. Thư viết rằng: “Cùng với bức thư nầy gởi đến vua, thì tôi đã sai Na-a-man, đầy tớ tôi, đến với vua, để xin vua chữa lành bịnh phung cho ông ấy.” 7 Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc xong bức thư thì vua xé áo mình và nói: “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bịnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta mà.” 8 Nhưng khi Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, có nghe vua Y-sơ-ra-ên xé áo mình thì sai người đến nói với vua: “Tại sao vua xé áo mình? Hãy sai người ấy đến với tôi, để ông ấy sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có một tiên tri.” 9 Vậy Na-a-man cùng với các ngựa xe mình kéo đến trước cửa nhà Ê-li-sê. 10 Ê-li-sê sai một sứ giả ra bảo: “Hãy đi, đến sông Giô-đanh tắm bảy lần, thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bịnh.” 11 Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi và nói: “Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng mà cầu khẩn danh CHÚA là Đức Chúa Trời của ông ta. Rồi ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bịnh phung cho ta. 12 A-ba-na và Bạt-ba là hai con sông ở Đa-mách, nước các sông ấy há chẳng tốt hơn các giòng nước ở Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó mà được sạch sao?” Rồi ông giận dỗi bỏ đi. 13 Nhưng các tôi tớ ông đến gần và nói với ông: “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống hồ chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng: ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’ ” 14 Vậy Na-a-man đi xuống, tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, theo như lời của người Đức Chúa Trời. Da thịt ông được bình phục trở lại, như của một đứa trẻ, và ông được sạch bịnh phung.

SUY GẪM:

C. 1  Na-a-man cứu A-ram và có uy tín đối với vua A-ram, nhưng đó không bởi năng lực xuất sắc của ông, mà bởi Đức Chúa trời đã nhấc ông lên. Đời sống của cá nhân và thậm chí vận mệnh của cả một dân tộc đều dựa vào cánh tay của Chúa. Tôi có nhận biết ân điển của Chúa trong mọi việc và hành động cách khiêm nhường? Nếu Đức Chúa Trời khiến tôi thấp hèn dưới cánh tay của Ngài, thì Ngài cũng sẽ nhấc tôi lên khi đến thời điểm của Ngài.

C.2,3  Một em gái, người bị bắt về làm nô tỳ, là sự kiện dẫn dắt đến việc chữa trị cho Na-a-man. Em có một cơ hội tốt để giới thiệu về người của Đức Chúa Trời. Điều này mang hy vọng đến cho Na-a-man và giải pháp cho bệnh tình của ông. Tôi có tận dụng mọi cơ hội được ban cho tôi để bày tỏ Đức Chúa Trời? Liệu tôi có thấy hổ thẹn khi rao truyền danh Chúa?

C.11-14  Na-a-man mong đợi một điều đặc biệt. Ông vô cùng tức giận trước những lời chỉ dẫn quá đơn sơ của Ê-li-sê. Ông muốn được đối xử như là một người rất quan trọng. Nhưng khi vâng lời Ê-li-sê, ông đã được chữa lành hoàn toàn. Đôi khi dường như chỉ là việc nhỏ, nhưng sự vâng phục Đức Chúa Trời mang lại thật nhiều ích lợi.

Cầu nguyện  Nguyện con trở nên một người cầu hỏi sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời trước nhất.

Bình Luận:

You may also like