Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Giê-ha-xi Và Lễ Vật Của Na-a-man

Ngày 11 – Giê-ha-xi Và Lễ Vật Của Na-a-man

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 5:15-27

15 Ông và đoàn tùy tùng liền trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước người và nói: “Bây giờ tôi nhận biết rằng trên khắp thế gian không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Xin ngài hãy nhận một lễ vật của tôi tớ ngài.” 16 Nhưng Ê-li-sê từ chối và nói: “Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng ta phục sự, chứng giám. Ta sẽ không nhận gì hết.” Na-a-man nài nỉ ông nhận, nhưng ông nhất định từ chối. 17 Bấy giờ Na-a-man nói: “Nếu ngài không chịu nhận vật gì, vậy thôi xin ngài cho tôi tớ ngài mang về một ít đất đủ cho hai con lừa chở được. Vì tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoại trừ một mình CHÚA. 18 Chỉ xin CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rim-môn để thờ lạy, ông ấy hay vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi bị bắt phải quỳ theo trong đền của Rim-môn. Vậy khi tôi phải quỳ xuống trong đền của Rim-môn, nguyện CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài việc ấy.” 19 Ê-li-sê nói với ông: “Hãy đi bình an.”

Ghê-ha-xi Tham Lam

Sau khi Na-a-man ra đi được một khoảng xa xa, 20 thì Ghê-ha-xi, đầy tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng: “Thầy ta để cho Na-a-man, người A-ram, ra đi quá dễ dàng, mà không nhận vật gì ông ấy đem tặng. Có Đức Chúa Trời hằng sống chứng giám, ta sẽ đuổi theo ông ấy và nhận lấy vật gì mới được.” 21 Vậy Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Khi Na-a-man thấy có người đuổi theo mình thì ông từ trên xe nhảy xuống, đến đón và hỏi: “Mọi sự bình an chăng?” 22 Ghê-ha-xi đáp: “Bình an. Có điều là thầy tôi sai tôi đến nói: ‘Có hai tiên tri mới vừa từ vùng đồi núi Ép-ra-im đến, xin ngài hãy cho họ ba mươi ký bạc Nt: 1 ta-lâng bạc

và hai bộ quần áo để thay đổi.’ ” 23 Na-a-man đáp: “Xin hãy nhận lấy sáu mươi ký.” Nt: 2 ta-lâng bạc

Rồi ông nài ép Ghê-ha-xi hãy nhận. Ông cho cột sáu mươi ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi vào hai bao, rồi sai hai người đầy tớ mang đi trước mặt Ghê-ha-xi. 24 Khi họ đến chân đồi, thì Ghê-ha-xi lấy hai bao ấy khỏi tay họ để đem cất trong nhà mình, rồi cho hai người ấy đi về, và họ ra về. 25 Đoạn Ghê-ha-xi đi vào gặp thầy mình và đứng hầu trước mặt ông. Ê-li-sê hỏi: “Ghê-ha-xi, ngươi đi đâu về đó?” Ghê-ha-xi đáp: “Tôi tớ của thầy đâu có đi đâu.” 26 Nhưng ông bảo: “Tâm linh ta há không đi với ngươi khi người ta từ trên xe nhảy xuống để đón ngươi sao? Bây giờ há có phải là lúc để nhận tiền bạc, quần áo, vườn ô-liu, vườn nho, chiên, bò và tôi trai, tớ gái hay sao? 27 Thế nên bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và con cháu ngươi mãi mãi.” Ghê-ha-xi rời khỏi Ê-li-sê, mắc lấy bịnh phung, trắng như tuyết.

SUY GẪM:

C 15-19  Chúa bày tỏ bản tính thật của Ngài qua việc chữa lành bệnh phung cho Na-a-man. Qua việc này, Chúa đã được công bố ra cho dân ngoại. Môi miệng của Na-a-man đã xưng nhận Chúa là Đấng Chân Thần và chỉ duy mình Ngài xứng đáng được ngợi khen, thờ phượng. Điều đó cho thấy vương quốc của Ngài đang mở rộng và dần bao trùm toàn cõi vũ trụ. Chúa là Chúa của mọi dân tộc và đáng ngợi, đáng tôn.

C 16  Ê-li-sê đã từ chối lễ vật của Na-a-man. Mặc cho Na-a-man cố nài, Ê-li-sê vẫn không nhận vì ông không muốn giành lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho mình. Liệu tôi có bày tỏ cho người khác thấy mình thực sự ở cùng Chúa và vâng phục Lời của Ngài?

C 20-25  Ghê-ha-xi bị mù quáng bởi vật chất. Ông không nhìn thấy sự giàu có của nước Đức Chúa Trời nhưng lại tìm kiếm những vật chất hư không trong thế gian này. Tham lam là sự thờ lạy thần tượng thay vì tôn thờ Chúa. Tôi có đặt lòng vào thế giới vật chất này không? Lòng tôi có tràn ngập ham muốn với những gì Chúa không cho phép không?

Cầu nguyện  Nguyện con không trở thành nô lệ của sự tham lam nhưng biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho!

Bình Luận:

You may also like