Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Đứng Vững Vàng Trên Lời Chúa

Ngày 17 – Đứng Vững Vàng Trên Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


2Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:5

Những Người Được Chọn

13 Thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầuCtd: như những trái đầu mùa  để được cứu rỗi nhờ Thánh Linh thánh hóa và nhờ tin chân lý. 14 Cũng vì thế Ngài đã dùng Phúc Âm của chúng tôi kêu gọi anh chị em để anh chị em được hưởng vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 15 Vậy, thưa anh chị em, hãy đứng vững và gìn giữ những truyền thống mà anh chị em đã học với chúng tôi hoặc bằng lời nói hay bằng thư từ. 16 Nguyện xin chính Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta và Đức Chúa Trời,Cha chúng ta là Đấng yêu thương chúng ta; lấy ân phúc mà ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt đẹp. 17 Nguyện Ngài cũng an ủi lòng anh chị em và thêm sức cho anh chị em trong mọi công việc và lời nói tốt lành.

Kêu Gọi Cầu Thay

1 Thưa anh chị em, sau cùng, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để Lời Chúa được truyền bá nhanh chóngNt: chạy nhanh  và được tôn vinh như ở giữa anh chị em Ctd: như với anh chị em vậy vậy. 2 Xin cầu nguyện để chúng tôi được giải cứu khỏi những người độc ác và xấu xa; vì không phải mọi người đều có đức tin. 3 Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác. Ctd: sự ác, điều ác  4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng anh chị em đang và sẽ làm những điều chúng tôi truyền. 5 Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em hướng về sự yêu mến Đức Chúa Trời và lòng kiên trì trông đợi Chúa Cứu Thế.

 

SUY GẪM:

C. 13 Đức Chúa Trời lựa chọn và cứu chúng ta từ lúc ban đầu theo ân sủng và mục đích tốt đẹp của Ngài (Ê-phê-sô 1:4). Điều này hoàn tất sự thánh khiết của chúng ta qua công việc của Đức Thánh Linh. Khi suy gẫm Lời lẽ thật hàng ngày và vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy hy vọng được trở nên giống Chúa Cứu Thế.

C. 16,17 Đức Chúa Cha yêu thương và khích lệ chúng ta, ban cho chúng ta sự an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt đẹp. Hãy hướng lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng nhìn xem trận đại chiến của chúng ta và gìn giữ đức tin cũng như khích lệ chúng ta với niềm hy vọng tốt đẹp.

C. 3:3-5 Đức Chúa Trời là Đấng thành tín đời đời. Ngài sẽ thêm sức và bảo vệ dân Ngài trong những thời khắc hoạn nạn, sẽ làm thành những gì Ngài đã hứa. Cho dù hôm nay đời sống của chúng ta gặp khó khăn thiếu thốn, hãy giữ niềm tin cậy hướng về Đức Chúa Trời và học biết tình yêu thương của Ngài và lòng kiên trì của Chúa Cứu Thế.

C.15 Nếu muốn gìn giữ đức tin không bị lay chuyển trong thời điểm khó khăn hoạn nạn, trước nhất chúng ta phải đứng vững vàng trên Lời Chúa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự trung tín giữ gìn Lời Chúa sẽ khiến chúng ta vượt qua mọi thử thách và giúp chúng ta hành động trong vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Con dâng lời cảm tạ sự lựa chọn của Đức Chúa Trời và hy vọng trở nên giống như Chúa Cứu Thế.

Bình Luận:

You may also like