Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Hãy Tự Kiềm Chế

Ngày 18 – Hãy Tự Kiềm Chế

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


2Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-18

Cảnh Cáo Những Người Không Làm Việc

6 Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, chúng tôi truyền cho anh chị em phải xa lánh mọi anh chị em nào sống vô trách nhiệm, không theo truyền thống mà anh chị em đã nhận từ chúng tôi. 7 Chính anh chị em biết rõ phải theo gương chúng tôi làm sao, vì khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã không sống vô trách nhiệm, 8 cũng không ăn bám của ai, nhưng đã làm việc lao lực và khó nhọc ngày đêm để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. 9 Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo. 10 Vì khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã truyền điều này: “Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn.” 11 Vậy mà chúng tôi nghe rằng trong vòng anh chị em có người sống vô trách nhiệm; không chịu làm việc, chỉ ngồi lê đôi mách. 12 Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng tôi truyền lịnh và khuyên những người như thế phải yên lặng làm ăn sinh sống.13 Riêng phần anh chị em, thưa anh chị em, chớ mệt mỏi làm việc thiện.Ctd: chớ mệt mỏi làm điều gì phải 14 Nhưng nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi dặn trong thư này, hãy ghi nhận và đừng giao du với người ấy, để họ biết hổ thẹn. 15 Tuy nhiên, đừng coi người ấy như kẻ thù, nhưng hãy khuyên bảo như anh chị em.

Lời Cầu Nguyện Chúc Phúc

16 Nguyện xin Chúa bình an ban cho anh chị em được luôn luôn an khang về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em. 17 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời chào này. Đó là chữ ký của tôi trong tất cả thư từ, tôi viết như vậy.
18
Nguyện xin ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em.

 

SUY GẪM:

C. 16-18 Đức Chúa Trời ban ân sủng và bình an. Bức thư mở đầu với ân sủng và bình an của Đức Chúa Cha cùng Chúa Cứu Thế Giê-su (1:12), kết thúc cũng với bình an (c.16) và ân sủng (c.18). Bình an không đến bởi sức riêng của chúng ta, mà đó là một món quà ban cho bởi ân sủng của Ngài, món quà đến từ Chúa Bình An. Hãy chờ đợi trong vòng tay của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta bình an cách rời rộng, về mọi phương diện.

C. 6 Phao-lô khuyến khích họ chăm lo công việc và tự tay làm việc (1Tê-sa 4:11,12); nhưng họ đã không nghe theo lời khuyên này của người lãnh đạo và trở thành gánh nặng cho cộng đồng bởi sự vô trách nhiệm của mình. Hãy ghi nhớ một sự thật rằng một tấm lòng vô cảm sẽ không lắng nghe Lời Chúa và sự dạy dỗ thuộc linh của người lãnh đạo bị điều khiển bởi đời sống vô trách nhiệm và gây rối loạn.

C. 10-12 Một vài người sống vô trách nhiệm bởi niềm tin méo mó, sai lạc về ngày tận thế. Họ không thích làm việc, nhưng lại gây rắc rối và ăn uống của những người khác phải làm việc vất vả để có. Khi trông mong ngày Chúa Cứu Thế trở lại, chúng ta càng phải nỗ lực hết sức để làm việc cho tốt khi thấy ngày đó đang tới gần.

Cầu nguyện Xin khiến con giữ gìn đức tin thánh sạch và khích lệ những người vô trách nhiệm với tình yêu thương.

Bình Luận:

You may also like