Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Trên Con Đường Theo Đấng Đã Kêu Gọi Chúng Ta

Ngày 14 – Trên Con Đường Theo Đấng Đã Kêu Gọi Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

1Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28

Những Lời Khuyên Bảo Và Chào Tạm Biệt

12 Thưa anh chị em, xin anh chị em quý trọng những người làm việc khó nhọc giữa anh chị em, là những người nhân danh Chúa lãnh đạo và khuyên bảo anh chị em. 13 Hãy lấy tình thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau. 14 Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em hăy khuyên bảo những người vô trách nhiệm, khuyến khích những người nhút nhát, nâng đỡ kẻ yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. 15 Hãy cẩn thận, đừng lấy ác báo ác nhưng luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau và cho mọi người. 16 Hãy vui mừng mãi mãi; 17 cầu nguyện không ngừng; 18 trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.Nt: vì đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su cho anh chị em  19 Chớ dập tắt Thánh Linh, 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri.Ctd: ân tứ rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời  21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22 mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa. 23 Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm. Ctd: và toàn thể tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm  24 Đấng kêu gọi anh chị em là thành tín, chính Ngài sẽ thực hiện điều ấy. 25 Thưa anh chị em, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi. 26 Hãy chào tất cả anh chị em trong tình thân ái.Nt: bằng cái hôn thánh  27 Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em hãy đọc thư này cho tất cả anh chị em nghe. 28 Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ban ân sủng cho anh chị em.

 

SUY GẪM:

C. 23,24 Đức Chúa Trời gìn giữ những tín hữu khiến họ có thể sống thánh khiết theo Đấng kêu gọi họ. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là thành tín và ban cho Đức Thánh Linh khiến chúng ta có thể sống thánh khiết, và chỉ có Ngài mới gìn giữ được chúng ta cho tới ngày Chúa quang lâm. Hãy trở nên thánh khiết và tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ thánh hóa bạn, cho dù bạn không thể sống thánh khiết bằng sức riêng của mình.

C. 14 Trong cộng đồng chúng ta phải có những người khuyên bảo người vô trách nhiệm, khuyến khích người nhút nhát, nâng đỡ kẻ yếu đuối với hành động yêu thương. Chúng ta đừng bỏ mặc hoặc xa lánh những người yếu đuối bởi vì họ không thay đổi, mà hãy kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng.

C. 15 Các tín hữu phải có tình yêu thương thiết thực dành cho tất cả mọi người và đừng lấy ác báo ác, luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau và cho cả những người khác nữa.

C. 16-18 Nhiều người muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và họ luôn hướng đến tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng ý muốn của Ngài – ngay tại thời điểm này – dành cho tôi, đó là tôi cần phải vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây hãy làm hết sức mình để ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua tôi.

Cầu nguyện Nguyện cộng đồng chúng con được đầy dẫy sự vui mừng để gây dựng lẫn nhau trong sự thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like